Rej­se­op­lys­nin­ger gem­mes i fem år

Trans­port­mi­ni­ster vil ha­ve Rej­se­kor­tets da­ta­ind­sam­ling un­der­søgt

BT - - NYHEDER - Ni­els Brandt Pe­ter­sen og Hen­rik Ny­bo Mi­ka­el­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SKAN­DA­LE- KORT

Når tu­sind­vis af dan­ske­re hver dag tjek­ker ind el­ler ud på de mør­ke­grå rej­se­kort- stan­de­re, gem­mes der au­to­ma­tisk op­lys­nin­ger om hver en­kelts per­son­li­ge rej­se­møn­stre. Men hvad man­ge må­ske ik­ke ved, er, at op­lys­nin­ger­ne gem­mes i he­le fem år, før de slet­tes.

Det har få­et trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke ( S) til at gå ind i sa­gen og be­de Kam­me­rad­vo­ka­ten om at se på, om det vir­ke­lig er nød­ven­digt med den sto­re mæng­de da­ta­ind­sam­ling om dan­sker­nes tog- og bus­rej­ser.

Iføl­ge fir­ma­et bag Rej­se­kor­tet føl­ger man blot lov­kra­ve­ne. Men Mag- nus He­u­ni­cke er ik­ke så skråsik­ker: » Selv­føl­ge­lig skal Rej­se­kort A/ S op­be­va­re op­lys­nin­ger om bru­ger­nes rej­ser. Men spørgs­må­let er, om det vir­ke­lig er nød­ven­digt at op­be­va­re de­tal­je­re­de da­ta i he­le fem år, « si­ger han.

100 mil­li­o­ner rej­ser

Iføl­ge Jyl­lands- Po­sten er der si­den 2011 ind­sam­let op­lys­nin­ger om over 100 mil­li­o­ner rej­ser.

Rej­se­kort- di­rek­tør Bjørn Wa­hl­sten for­kla­rer, at fir­ma­er, der som Rej­se­kort A/ S hånd­te­rer elek­tro­ni­ske pen­ge, iføl­ge bog­fø­rings­lo­ven skal gem­me op­lys­nin­ger­ne, når der træk­kes pen­ge. Det sker, når man som rej­se­kort- bru­ger tjek­ker ind og ud ved lan­dets tog­sta­tio­ner el­ler i bus­ser­ne.

» Det er en del af de krav, der lig­ger, for at vi kan dri­ve en virk­som­hed. Det er ik­ke krav, som vi sæt­ter spørgs­måls­tegn ved, for det er det, vi har få­et at vi­de, at vi lov­giv­nings­mæs­sigt skal føl­ge, « si­ger Bjørn Wa­hl­sten.

Trans­port­mi­ni­ste­ri­et har væ­ret i di­a­log med Rej­se­kort A/ S om reg­ler­ne. Men iføl­ge Magnus He­u­ni­cke har han og mi­ni­ste­ri­et ik­ke her set, at der er be­læg for at be­hol­de de sto­re mæng­der in­for­ma­tio­ner i fem år.

» Rej­se­kor­tet vur­de­rer, at det er nød­ven­digt for at føl­ge lov­giv­nin­gen. Men det har jeg ik­ke set do­ku­men­te­ret, og der­for be­der jeg nu Kam­me­rad­vo­ka­ten om at vur­de­re sa­gen, for der er ik­ke no­gen grund til at op­be­va­re den slags de­tal­je­re­de op­lys­nin­ger læn­ge­re end al­ler­højst nød­ven­digt, « si­ger Magnus He­u­ni­cke.

For­bru­ger­rå­det Tænk er skep­ti­ske over­for den sto­re da­ta­ind­sam­ling. Se­ni­o­rjurist Anet­te Høyrup pe­ger på, at der de se­ne­ste år har væ­ret en stri­be til­fæl­de, hvor per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger er ble­vet læk­ket på grund af fejl el­ler ha­ck­ing.

Skep­ti­ske pend­le­re

» Jo me­re da­ta, de re­gi­stre­rer, des stør­re er ri­si­ko­en for, at da­ta­e­ne bli­ver læk­ket el­ler fejl­ag­tigt of­fent­lig­gjort, « si­ger hun.

Og­så blandt de dan­ske pend­le­re væk­ker det op­sigt, at de­res rej­se­op­lys­nin­ger gem­mes i så lang tid.

» Vi har selv­føl­ge­lig in­ter­es­se i, at Rej­se­kor­tet bru­ger vo­res da­ta og rej­se­møn­stre til at for­bed­re tra­fik­ken. Men jeg kun­ne fo­re­stil­le mig, at det må­ske skul­le væ­re ét el­ler mak­si­malt to år, man har brug for at be­hol­de op­lys­nin­ger­ne, « si­ger Ras­mus Sels­mark, der er pend­ler­tals­mand for stræk­nin­gen Sorø– Roskil­de. 16 ÅR MED PRO­BLE­MER

Øre­stads­sel­ska­bet ( nu Me­tro­sel­ska­bet), HT ( nu Movia) og DSB be­slut­ter at fin­de en elek­tro­nisk er­stat­ning for pa­pir­bil­let­ter og klip­pe­kort.

En ræk­ke bus­sel­ska­ber og DSB stif­ter Rej­se­kort A/ S. Sam­men skal de ud­vik­le det nye rej­se­kort.

Fol­ke­tin­get ved­ta­ger, at Rej­se­kor­tet skal gø­res til vir­ke­lig­hed. Det for­ven­tes, at Rej­se­kor­tet kan ind­fø­res i 2009.

Pro­ble­mer med le­ve­ran­cen af Rej­se­kor­tet be­ty­der, at lan­ce­rin­gen ud­sky­des tre år. Som re­sul­tat bli­ver Ni­els Clem­men­sen fy­ret som di­rek­tør for Rej­se­kort A/ S og er­stat­tet af Bjørn Wa­hl­sten.

Rej­se­kor­tets lan­ce­ring bli­ver ud­skudt i yder­li­ge­re et år, da man mang­ler 250 mio. kr. for at re­a­li­se­re pro­jek­tet. Da­væ­ren­de trans­port­mi­ni­ster Lars Bar­fo­ed ( K) kal­der Rej­se­kor­tet for en ny IC4- skan­da­le.

Rej­se­kor­tet for­sin­kes med yder­li­ge­re et år, så­le­des at det først kan bli­ve lands­dæk­ken­de i 2013. Sam­me år vi­ser et no­tat Tra­fik­sel­ska­ber­ne i Dan­mark, at Rej­se­kor­tet kom­mer til at ko­ste dem 150 mio. kr. ek­stra år­ligt hvert år frem til 2026. Det gi­ver en sam­let ek­stra­reg­ning i for­hold til at dri­ve de nu­væ­ren­de bil­let­sy­ste­mer på 2,25 mia. kr.

Rigs­re­vi­sio­nen ud­gi­ver en rap­port, der er kri­tisk over­for Rej­se­kor­tets ud­vik­ling frem til 2008.

Den sam­le­de reg­ning for drif­ten af Rej­se­kor­tet fra 2013 og 16 år frem bli­ver på fem mia. kr.

Da­væ­ren­de trans­port­mi­ni­ster Hen­rik Dam Kristensen ( S) kom­mer med en hef­tig kri­tik af Rej­se­kor­tets pris­sy­stem, der er ui­gen­nem­sig­tigt og ulo­gisk. Sam­ti­dig be­slut­tes det i Fol­ke­tin­get, at ud­fas­nin­gen af klip­pe­kor­tet i ho­ved­stads­om­rå­det for­læn­ges med et år frem til juli 2015.

I novem­ber kan Ek­stra Bla­det be­ret­te om, at i alt 816.000 bø­der er ble­vet gi­vet til dan­sker­ne i lø­bet af 2014 som føl­ge af mang­len­de check ud. Trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke ( S) for­sik­rer i de­cem­ber om, at Rej­se­kor­tets pro­ble­mer med check ud vil bli­ve ret­tet.

Sal­get af klip­pe­kort i ho­ved­stads­om­rå­det stop­per 8. fe­bru­ar.

op­ly­ser Rej­se­kort A/ S, at 16 pend­le­re på grund af en tek­nisk fejl har få­et tan­ket de­res kort op fra en an­den kun­des kon­to.

bli­ver det of­fent­lig­gjort, at Rej­se­kort A/ S gem­mer rej­se­op­lys­nin­ger i op til fem år, og at der si­den 2011 er re­gi­stre­ret over 100 mil­li­o­ner rej­ser i da­ta­ba­sen.

DR, In­ge­ni­ø­ren, Ber­ling­s­ke og Jyl­lands- Po­sten

1999:

2003:

2005:

2006- 2008:

2009:

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

3. marts

4. marts

Kil­de:

Trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke er ik­ke be­gej­stret for Rej­se­kor­tets prak­sis med at gem­me de­tal­je­re­de op­lys­nin­ger om samt­li­ge rej­ser i fem år. Ar­kiv­fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.