’ Jeg tro­e­de ik­ke, de

Ven­nen til den 55- åri­ge mand, der for­modes at ha­ve skudt to per­so­ner i Røn­ne tid­ligt tirs­dag for der­eft er at ta­ge sit eget liv, tro­e­de ik­ke si­ne eg­ne ører, da han hør­te om det

BT - - NYHEDER - BT i går og Mor­ten Brand­borg

DRAB

Maria Christine Mad­sen og Mor­ten Brand­borg

ma­ma@ bt. dk » Min umid­del­ba­re re­ak­tion var, at det ik­ke kun­ne væ­re ham. Det kun­ne ik­ke pas­se. Jeg tro­e­de over­ho­ve­det ik­ke på det. Han var en helt igen­nem re­el fyr. « Da Born­holm tirs­dag våg­ne­de op, var det til nyhe­den om, at et dob­beltdrab hav­de fun­det sted i et lil­le byhus i Røn­ne. En 61- årig kvin­de var død, mens en 68- årig mand var hårdt kvæ­stet. Den tred­je per­son til ste­de i hu­set hav­de an­gi­ve­ligt ret­tet et jagt­ge­vær mod dem og tryk­ket på aft ræk­ke­ren. Der­eft er vend­te den 55- åri­ge mand for­ment­lig våb­net mod sig selv.

Til­ba­ge sid­der en af den for­mode­de ger­nings­mands næ­re ven­ner. Ry­stet over det, der er sket. Da han før­ste gang blev rin­get op af én, der spurg­te, om det kun­ne væ­re hans ven, der hav­de gjort det, be­næg­te­de han det.

» Jeg sag­de, at det var skan­da­løst at sæt­te så­dan nog­le ryg­ter i gang, for det pas­se­de i hvert fald ik­ke. Jeg tro­e­de ik­ke på det. Det kun­ne ik­ke væ­re ham, « si­ger ven­nen, der bor i den sam­me lil­le by som den for­mode­de ger­nings­mand og har kendt ham si­den sko­le­ti­den.

Aft enkaff e som sæd­van­lig

» Han hav­de væ­ret for­bi hos os man­dag aft en om­kring klok­ken 18. Der var in­tet at mær­ke på ham. Han var, som han ple­je­de at væ­re. Vi fi k no­get kaff e og fi k vendt da­gen sam­men. «

Da de tog af­sked med hin­an­den, var det med et ’ vi ses’. Men så­dan blev det ik­ke. Af end­nu uvis­se år­sa­ger tog den for­mode­de ger­nings­mand ind til Røn­ne og ban­ke­de på hos den 61- åri­ge kvin­de­li­ge be­bo­er i det lil­le byhus.

Han hav­de sjæl­dent om­talt hen­de over for sin ven. Men ven­nen fi k al­li­ge­vel den op­fat­tel­se, at den 55- åri­ge, der iføl­ge ven­nen er født svagtse­en­de og del­vis døv, lær­te kvin­den at ken­de for om­kring tre- fi re år si­den.

Ven­nen hen­te­de nog­le gan­ge den 55- åri­ge mand hos kvin­den, når han hav­de væ­ret på be­søg der. Men han gav al­drig ud­tryk for, hvad de­res for­hold var.

Hos Born­holms Po­li­ti ar­bej­der man ud fra en te­o­ri om, at ja­lou­si var mo­ti­vet. At det var det, der drev den 55- åri­ge mand til at sky­de kvin­den og den an­den mand, der var til ste­de i hu­set.

Al­drig har den for­mode­de ger­nings­mands ven set ham væ­re ag­gres­siv el­ler op­fø­re sig tru­en­de.

» Det må ha­ve slå­et klik for ham, « si­ger ven­nen og fort­sæt­ter:

» Han kan må­ske ha­ve ment, at der var me­re mel­lem dem, end der åben­bart har væ­ret. Men det har han al­drig gi­vet ud­tryk for over for mig. «

Ven­ner­nes ven

Over for ven­nen var den 55- åri­ge al­tid re­el. En god ven.

» Spurg­te man ham om en tje­ne­ste, var han der. Skul­le man ha­ve fl yt­tet ska­bet, var han der. Han var me­get re­el og har al­tid væ­ret det. Han var nem at ta­le med. Han hav­de en hel be­søgs­ræk­ke i by­en, som han tog rundt og snak­ke­de med. Han var vel­lidt, « si­ger han.

Da han fi k at vi­de, at det var for­ment­ligt var hans ven, der stod bag skud­de­ne i Røn­ne, kun­ne han ik­ke hol­de tå­rer­ne til­ba­ge.

» Jeg græd he­le eft er­mid­da­gen. Jeg har kendt ham fra barns­ben. Han ple­je­de at for­sva­re al­le, der hav­de brug for det, « si­ger han og slut­ter:

» Så det er me­get hårdt, det her. Jeg kan slet ik­ke for­stå det. «

Born­holms Po­li­ti har end­nu ik­ke be­kræft et iden­ti­te­ten af de to dræb­te eft er sky­de­ri­et el­ler af den tred­je sår­e­de. Der­for væl­ger BT ik­ke at skri­ve nav­net på den 55- åri­ge mand, der for­modes at væ­re gerningsmanden.

Iden­ti­te­ter­ne for­ven­tes at kom­me frem en­gang i dag, når ob­duk­tio­ner­ne er over­stå­et.

I en lil­le by på Nord­born­holm er folk me­re få­mæl­te, end de ple­jer at væ­re. De fl este af by­ens få hund­re­de be­bo­e­re ken­der al­le­re­de til hi­sto­ri­en.

TORS­DAG 5. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.