Et kun­ne væ­re ham’

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 5. MARTS 2015

Born­holm

Den 68- åri­ge mand, der tid­ligt tirs­dag mor­gen blev skudt i et byhus i Røn­ne, hvor to an­dre dø­de i sam­me sky­de­ri, måt­te i går på ope­ra­tions­bor­det, for­di hans til­stand blev for­vær­ret.

» Han må be­trag­tes som væ­ren­de i livs­fa­re, « for­tal­te vi­cepo­li­ti­in­spek­tør hos Born­holms Po­li­ti Pe­ter Jør­gen­sen i går, da den 68- åri­ge mand lå på ope­ra­tions­bor­det på Rigs­ho­spi­ta­let, som han blev over­ført til eft er at væ­re ble­vet skudt.

Born­holms Po­li­ti af­ven­ter sta­dig re­sul­ta­tet af de tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser af ger­nings­ste­det, men ar­bej­der ud fra te­o­ri­en om, at der er ta­le om et ja­lou­si- drab.

Det for­modes, at den dræb­te 61- åri­ge kvin­de og den sår­e­de 68- åri­ge mand blev skudt, hvor­eft er den 55- åri­ge ger­nings­mand skød og dræb­te sig selv. Kan ik­ke afh øres end­nu Men in­tet er end­nu sik­kert, da det ik­ke er lyk­ke­des at afh øre den 68- åri­ge mand, før han blev kørt ind på ope­ra­tions­stu­en.

» Vi stod el­lers på spring, men det kun­ne ik­ke la­de sig gø­re, « si­ger Pe­ter Jør­gen­sen og fort­sæt­ter:

» Der­for er alt, vi har, det, man­den nå­e­de at si­ge, da han selv rin­ge­de eft er hjælp, hvor vi li­ge når at stil­le ham nog­le få spørgs­mål. «

Det for­ven­tes, at den 68- åri­ge tid­ligst vil kun­ne afh øres se­ne­re i dag, hvis hans til­stand igen bli­ver sta­bil.

I de tte lil­le b yhus blev t o dr æbt med et jagt­ge­vær, mens en tr ed­je fort­sat k æm­per for li vet. P oli­ti­et har af­spær­ret om­rå­det og f ore­ta­ger tek­ni­ske un­der sø­gel­ser på s te­det, men må tte knus e en r ude i dør en for over­ho­ve­det at kom­me ind til ger­nings­ste­det. Fo­tos: Mor­ten Brand­borg

ma­ma@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.