Var en af de lo­ka­le

BT - - NYHEDER -

iføl­ge en ven født svagtse­en­de og med hø­re­pro­ble­mer.

Da BT kig­ger ind hos den lo­ka­le Dag­li’Brugs­en, bli­ver der sum­met om nyhe­den. Iføl­ge en af de an­sat­te i bu­tik­ken var den for­mode­de ger­nings­mand et kendt an­sigt i by­en, når han kom tril­le­de for­bi på sin cy­kel.

» Der er ble­vet snak­ket om ham her i Brugs­en i dag, og folk her­u­de ved godt, hvad det hand­ler om, « si­ger den an­sat­te og fort­sæt­ter:

» Kun­der­ne kan ik­ke for­stå, at han kun­ne gø­re det. «

I Brugs­en få ti­mer in­den dra­be­ne

Den for­mode­de ger­nings­mand blev an­gi­ve­ligt sid­ste gang set i by­en om­kring klok­ken 22 man­dag aft en, da han hand­le­de i Dag­li’Brugs­en.

At han få ti­mer eft er duk­ke­de op i et byhus i Røn­ne med et jagt­ge­vær, hav­de in­gen af dem set kom­me.

Det for­tæl­ler en be­kendt til den 55- åri­ge mand, der for­modes at væ­re gerningsmanden.

» Han gjor­de ik­ke en fl ue fortræd. Der­for kom­mer det bag på os, at det kun­ne ske, « si­ger den be­kend­te og fort­sæt­ter:

» Det er for­fær­de­ligt. Det må ha­ve slå­et klik op­pe i hjer­nen på ham. Må­ske var han ble­vet ja­loux på, at kvin­den hav­de få­et en kæ­re­ste, som hun holdt me­re af. Men jeg ved det ik­ke. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.