Pu­tin kal­der drab po­li­tisk

Vla­di­mir Pu­tin si­ger, at mor­det på op­po­si­tions­po­li­ti­ke­ren Bo­ris Nemtsov har po­li­ti­ske un­der­to­ner

BT - - NYHEDER - Sten Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: EPA

RUSLAND

Der skal sæt­tes en stop­per for ’ skam­ful­de’ po­li­ti­ske mord som det, der i sid­ste uge blev be­gå­et på den kend­te og respek­te­re­de op­po­si­tions­po­li­ti­ker i Rusland Bo­ris Nemtsov.

Det er­klæ­re­de den rus­si­ske præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin ons­dag - da­gen eft er at Bo­ris Nemtsov blev be­gra­vet på sam­me kir­ke­gård, hvor den li­ge­le­des myr­de­de jour­na­list An­na Po­lit­ko­vska­ja og­så lig­ger.

Pu­tin si­ger iføl­ge den stat­se­je­de nyheds­ka­nal Rus­sia To­day, at ’ højt pro­fi le­re­de for­bry­del­ser, her­un­der dem med po­li­ti­ske un­der­to­ner, skal ha­ve den stør­ste op­mærk­som­hed’.

Yder­li­ge­re lød det fra den rus­si­ske præ­si­dent:

» Det er på ti­de, at Rusland en­de­ligt bli­ver fri for den skam og de tra­ge­di­er som den, vi har gen­nem­le­vet for gan­ske ny­lig. Jeg me­ner mor­det - det skam­ful­de mord - på Bo­ris Nemtsov her midt i ho­ved­sta­den. «

Op­po­si­tions­po­li­ti­ke­ren, der var arg mod­stan­der af Pu­tin, blev fre­dag aft en i sid­ste uge skudt ned bag­fra på en bro over Moskv­afl oden få hund­re­de me­ter fra Ruslands magt­cen­trum i Kreml.

En at­mos­fæ­re af had

Få ti­mer eft er for­døm­te Pu­tin ned­skyd­nin­gen, og hans tals­mand er­klæ­re­de, at mor­det var en ’ pro­vo­ka­tion’ be­reg­net på at miskre­di­te­re præ­si­den­ten og styr­ke op­po­si­tio­nen. Nemtsovs ven­ner si­ger der­i­mod, at Kreml har skabt en at­mos­fæ­re af had til si­ne mod­stan­de­re.

Iføl­ge Reu­ters blev Pu­tins be­mærk­nin­ger frem­sat un­der et tv­trans­mit­te­ret mø­de med em­beds­mænd i in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

Myn­dig­he­der­ne har end­nu ik­ke fo­re­ta­get no­gen ar­re­sta­tio­ner i mord­s­a­gen, men iføl­ge le­de­ren af den rus­si­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste FSB, det tid­li­ge­re KGB, Alek­s­an­der Bort­ni­kov, un­der­sø­ger myn­dig­he­der­ne en ræk­ke mistænk­te:

» Vi har al­tid mistænk­te, « som han iføl­ge Rus­sia To­day for­mu­le­re­de det over for jour­na­li­ster på et pres­se­mø­de.

Den rus­si­ske nyheds­ka­nal ci­te­rer ons­dag og­så den så­kald­te Ko­mité for Eft er­forsk­ning for te­o­ri­en om, at mor­det kan ha­ve væ­ret en pro- vo­ka­tion, der skal desta­bi­li­se­re den po­li­ti­ske si­tu­a­tion i Rusland. Rus­sia To­day skri­ver vi­de­re, at ko­mitéen ser på fi re an­dre mo­ti­ver til mor­det på Bo­ris Nemtsov.

Nyheds­me­di­et næv­ner her en mu­lig for­bin­del­se til trus­ler, som Nemtsov skul­le ha­ve mod­ta­get eft er at­ten­ta­tet mod tids­skrift et Char­lie Heb­do i Frank­rig i ja­nu­ar, el­ler en mu­lig for­bin­del­se til kri­gen i det øst­li­ge Ukrai­ne.

Bo­ris Nemtsov var højlydt mod­stan­der af Ruslands og Pu­tins in­vol­ve­ring i Ukrai­ne- kri­sen, som han få ti­mer før sin død end­nu en gang kri­ti­se­re­de.

Vi­de­re skri­ver Rus­sia To­day, at ef­ter­forsk­nin­gen og­så be­skæft iger sig med hans for­ret­nings­ak­ti­vi­te­ter og hans pri­vat­liv.

Og­så rus­se­re uden­for Rusland - her i Warszawa - sør­ger over dra­bet på Bo­ris Nemtsov, der var en af Pu­tins mest in­dæd­te mod­stan­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.