Sams­ung vil tæ­ve Ap­ple

Sams­ung vil til­ba­ge i fø­rer­trøj­en, ef­ter at de blev over­ha­let af Ap­ples iPho­nes

BT - - NYHEDER - Thomas Bre­in­strup

TORS­DAG 5. MARTS 2015

SYD­KOREA

Tro­nen er tabt, men kam­pen går ind i en ny fa­se 11. april, når den syd­kore­an­ske mo­bil­gi­gant Sams­ung sen­der si­ne to nye top­te­le­fo­ner - Ga­laxy S6 og Ga­laxy S6 Ed­ge - på mar­ke­det i blandt an­det Dan­mark i en af de vig­tig­ste pro­dukt­lan­ce­rin­ger i sel­ska­bets hi­sto­rie.

For før­ste gang si­den 2011 lyk­ke­des det i må­ne­der­ne op til jul den ame­ri­kan­ske iPho­ne- og iPad- pro­du­cent, Ap­ple, at over­ha­le Sams­ung som den stør­ste le­ve­ran­dør af smartp­ho­ne­te­le­fo­ner på ver­dens­plan, vi­ser tal, som ana­ly­se­hu­set Gart­ner li­ge har fri­gi­vet. De nye iPho­ne 6- og iPho­ne 6 Plus- te­le­fo­ner blev le­ve­ret til bu­tik­ker­ne i 74,83 mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer, hvor­i­mod Sams­ung kun le­ve­re­de 73,03 mil­li­o­ner smartp­ho­ne­te­le­fo­ner.

De­sig­net helt fra bun­den

I søn­dags præ­sen­te­re­de Sams­ung så på ver­dens stør­ste mo­bil­mes­se, Mo­bi­le Wor­ld Con­gress, i Bar­ce­lo­na si­ne to nye, slan­ke top­te­le­fo­ner la­vet i let­vægts­me­tal og de­sig­net helt fra bun­den. Fle­re an­mel­de­re har da og­så be­skre­vet dem som Sams­ungs flot­te­ste til da­to, og præ­sen­ta­tio­nen fik da og­så Sams­ung- ak­tien til at sti­ge med næ­sten fem pro­cent til det hø­je­ste i ni må­ne­der.

Rid­se­frit glas

Ga­laxy S6- te­le­fo­ner­ne drop­per der­med de kri­ti­se­re­de pla­sti­kram­mer, som for­gæn­ger­ne i Ga­laxy- se­ri­en har haft. De er ud­sty­ret med rid­se­frit Go­ril­la- glas på bå­de for- og bag­si­de, har få­et bed­re ka­me­ra og skærm, og så er man­ge af de upo­pu­læ­re Sams­ung- ap­pli­ka­tio­ner, som har fru­stre­ret bru­ger­ne og har slugt hukom­mel­se og strøm, ble­vet skrot­tet.

Bat­te­ri­et kan ik­ke skif­tes ud, men te­le­fo­ner­ne kan til gen­gæld op­la­des trå­d­løst ved blot at bli­ve lagt oven på en la­der. En­de­lig er Ga­laxy S6te­le­fo­ner­ne klar til Sams­ungs nye mo­bil­be­ta­ling, Sams­ung Pay, som til som­mer lan­ce­res i USA og hjem­lan­det Syd­korea.

Sams­ungs nye Ga­laxy S6, som her bli­ver fo­to­gra­fe­ret med en Ap­ple iPho­ne på Mo­bi­le Wor­ld Con­gress i Bar­ce­lo­na, skal til­ba­ge­ero­bre smartp­ho­ne­mar­ke­det til den syd­kore­an­ske elek­tro­nik­gi­gant, som nu er ble­vet over­ha­let af Ap­ple.

Fo­to: Llu­is Ge­ne, AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.