Ra­dio- dra­ma i mi­ni­ste­ri­et

Blog­ge­ren Mi­chel­le Hvi­id blev smidt ud ef­ter kun ti mi­nut­ters in­ter­view med sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

MØ­DET MED MI­NI­STE­REN

Det tog kun ti mi­nut­ter, men hun vil­le så ger­ne væ­re ble­vet me­get læn­ge­re.

Blog­ge­ren Mi­chel­le Hvi­id skul­le tirs­dag mø­de sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) til en snak om det dan­ske sund­heds­sy­stem. In­ter­viewet var en del af ra­diopro­gram­met ’ Mi­kro­fon­hol­der’ på Ra­dio24­syv, hvor to dan­ske­re mø­des og ta­ler om det, de er op­ta­get af og bræn­der for. ’ De er dre­vet af en nys­ger­rig­hed og en in­ter­es­se for hin­an­den og det, de skal ta­le om. Gen­nem sam­ta­len har de mu­lig­hed for at forta­be sig i de­tal­jer og for­dy­be sig i for­tæl­lin­ger, uden at no­gen bry­der ind. Mi­kro­fo­nen er over­ladt til dem,’ står der i pro­gra­mer­klæ­rin­gen.

Men så­dan gik det langt­fra, da Mi­chel­le Hvi­id mød­te Ni­ck Hæk­kerup. Mi­ni­ste­rens spin­dok­tor brød ind al­le­re­de ef­ter ti mi­nut­ter, for­tæl­ler hun.

» Jeg var i chok. Det er det mær­ke­lig­ste, jeg no­gen­sin­de har væ­ret ude for. Jeg for­står, at jeg spurg­te om no­get, jeg ik­ke måt­te spør­ge om, Jeg er ik­ke spe­ci­elt par­tipo­li­tisk, men jeg gik fra det in­ter­view med en po­li­ti­ker­le­de gan­ge 100, « si­ger Mi­chel­le Hvi­id.

Hun er en po­pu­lær fored­rags­hol­der og blog­ger, og­så på BT. I ef­ter­å­ret fik hun kon­sta­te­ret en svulst i hjer­nen og blev ope­re­ret 1. de­cem­ber. Hun har gen­nem he­le for­lø­bet væ­ret åben om sin syg­dom og si­ne op­le­vel­ser af pro­ble­mer­ne i sund­heds­sy­ste­met. Og det var dem, hun ger­ne vil­le snak­ke med sund­heds­mi­ni­ster. Ni­ck Hæk­kerup ( S) om. Pro­gram­met va­rer en ti­me, så der var god tid til at kom­me rundt om for­skel­li­ge pro­blem­stil­lin­ger. Men de nå­e­de al­drig så langt, be­kræf­ter ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på Ra­dio24­syv Jør­gen Ram­skov.

Fejl­e­ne i sund­heds­væ­se­net

» Vi hav­de kom­mu­ni­ke­ret en klar præ­mis for pro­gram­met med mi­ni­ste­ri­et, hvor vi og­så hav­de præ­sen­te­ret Mi­chel­le Hvi­id og hen­des hi­sto­rie. I en op­føl­gen­de te­le­fon­sam­ta­le Mi­chel­le Hvi­ids spørgs­mål til sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup fik mi­ni­ste­rens spin­dok­tor til at af­bry­de in­ter­viewet. Fo­to: Scan­pix fik vi at vi­de, at mi­ni­ste­ren rent ru­ti­ne­mæs­sigt ik­ke kun­ne gå ind i hen­des per­son­li­ge hi­sto­rie. Det er der in­tet odi­øst i, det er helt nor­malt. og jeg kan godt for­stå, at Mi­chel­le er trist over det. Men så­dan er det nog­le gan­ge, « si­ger Ram­skov.

Er ik­ke en duk­ke

Mi­chel­le Hvi­id un­drer sig over, at der over­ho­ve­det er no­get, hun ik­ke må spør­ge en mi­ni­ster om.

» Jeg er ik­ke be­kendt med no­gen ’ præ­mis’. Når jeg mø­der et men­ne­ske, må man spør­ge mig om alt. In­gen kan sty­re mig som en duk­ke. Hvor­for har han brug for en præ­mis? Han kun­ne jo ba­re sva­re ’ det ved jeg ik­ke’ el­ler ’ det vil jeg ik­ke sva­re på’. Det er jo helt sinds­sygt. Al­le har en hold­ning til Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et. Han sag­de, at han ar­bej­de­de for li­ge vil­kår til al­le. Men sy­ste­met er ik­ke li­ge. Jeg har det godt nu, men det er for­di jeg selv har be­talt for pri­vat­ho­spi­tal og genop­træ­ning, « si­ger Mi­chel­le Hvi­id, der nu ger­ne vil la­ve et nyt pro­gram om det po­li­ti­ske sy­stem med spin­dok­to­rer.

Sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup øn­sker ik­ke at bi­dra­ge med sin ver­sion af episo­den.

» Jeg har in­gen kom­men­ta­rer til sa­gen. Jeg øn­sker Mi­chel­le Hvi­id alt det bed­ste, « si­ger Ni­ck Hæk­kerup. Mi­chel­le Hvi­id, født 1972 i Au­stra­li­en. Stif­te­de i 2002 dat­ing­por­ta­len Run­ning Din­ner. Hol­der me­re end 100 fored­rag om året om au­ten­ti­ci­tet, mod og hand­le­kraft. Blog­ger på BT og på www. mi­chel­le­hvi­id. dk Bor i Kø­ben­havn med si­ne to børn, Benjamin ( 16) og Ka­mil­le( 8)

DET VIL­LE HUN BL. A. GER­NE HA­VE TALT MED SUND­HEDS­MI­NI­STE­REN OM:

- Den mad vi spi­ser, i for­hold til vo­res sund­hed og hel­bre­del­se - Kon­se­kven­ser af travlhe­den på ho­spi­ta­ler - Kal­de­sy­ste­mer, der ik­ke vir­ker - Pri­vat­ho­spi­ta­ler har bå­de men­ne­sker, ma­ski­ner og ro. Hvor­for ik­ke i det of­fent­li­ge? - Kan det be­ta­le sig at spa­re på genop­træ­ning og sen­de folk på over­før­sels­ind­komst? - Hvad vil du gø­re ved be­folk­nin­gens mi­stro til sund­heds­væ­se­net?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.