’’

BT - - NYHEDER - Ni­ck Hæk­kerup

Jeg har in­gen kom­men­ta­rer til sa­gen. Jeg øn­sker Mi­chel­le Hvi­id alt det bed­ste

Pro­gram­met skul­le hand­le om fejl­e­ne i sund­heds­væ­se­net og hvad man kan gø­re ved dem, « si­ger Jør­gen Ram­skov og fort­sæt­ter:

» På et tids­punkt bli­ver de ue­ni­ge om præ­mis­sen, for­di der bli­ver spurgt ind til kon­kre­te ting. Det dis­ku­te­rer de, og ti­den lø­ber. På et tids­punkt må vi ta­ge stil­ling til, om det gi­ver me­ning at fort­sæt­te. De er fort­sat ue­ni­ge, og pro­gram­met en­der med at fal­de på jor­den, for­di mi­ni­ste­ren har en stram tids­ram­me og skal ud ad dø­ren. Det er vi ke­de af,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.