Is­la­mist dømt for død­strus­ler

Til­hæn­ger af Is­la­misk Stat tru­e­de mod­stan­der med hals­hug­ning

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

TORS­DAG 5. MARTS 2015

EK­STRE­MIS­ME

En af de le­den­de fi­gu­rer i den is­la­mi­ske for­e­ning ’ Kal­det til Is­lam’ er ons­dag ble­vet idømt 30 da­ges fængsel for at ha­ve tru­et for­man­den for Dansk Sy­risk For­e­ning med hals­hug­ning.

Den døm­te mand har ry for at støt­te Is­la­misk Stat og har en le­den­de rol­le i den ek­stre­mi­sti­ske mus­lim­ske for­e­ning, ’ Kal­det til is­lam’, som hol­der til på Nør­re­bro i Kø­ben­havn.

Det var li­ge­le­des på Nør­re­bro, at for­man­den for DanskSy­risk For­e­ning, Mo­ham­mad Ma­h­foud, sad og spi­ste på et ke­b­ab­sted med nog­le be­kend­te, da han blev tru­et på li­vet, fle­re mænd den 18. ok­to­ber 2013.

Mo­ham­mad Ma­h­foud er for­mand for Dansk- Sy­risk For­e­ning. Han står på Sy­ri­ens præ­si­dent Bas­har al- As­sads si­de i kon­flik­ten og er der­med imod Is­la­misk Stat.

Mo­ham­mad Ma­h­foud for­kla­re­de i Ret­ten på Fre­de­riks­berg, at trus­ler fløj igen­nem re­stau­ran­ten:

’ Du er van­tro’

» Fle­re mænd kom hen til mig. Først blev jeg spurgt, om jeg for­sva­rer den sy­ri­ske hær. Og så be­gyndt de at rå­be ting som ’ Du er van­tro, du skal hals­hug­ges’ og ’ Jeg skal fjer­ne dit ho­ved, du skal hals­hug­ges med det sam­me’ « for­tæl­ler Mo­ham­mad Ma­h­foud, som var cho­ke­ret og føl­te sig stærkt tru­et af de un­ge mænd, som iføl­ge hans beskri­vel­se bar stort fuldskæg, kjort­ler og ho­ved­be­klæd­ning.

An­kla­ge­ren kræ­ve­de ved Ret­ten på Fre­de­riks­berg 60 da­ges fængsel til den til­tal­te, som selv næg­te­de sig skyl­dig.

Den til­tal­te for­kla­re­de i ret­ten, at han på in­gen må­de op­før­te sig tru­en­de, men blot prø­ve­de at stop­pe sin ven, som var be­gyndt at rå­be.

Føl­te sig tru­et

Ud over den til­tal­te og Mo­ham­mad Ma­h­foud var to an­dre vid­ner kaldt ind, som beg­ge var til ste­de på spi­se­ste­det på Nør­re­bro i ok­to­ber 2013 sam­men med Mo­ham­mad Ma­h­foud.

De to vid­ner så beg­ge den til­tal­te og nog­le fra hans slæng true Mo­ham­mad Ma­h­foud med hals­hug­ning og kal­de ham van­tro. Et af vid­ner­ne be­skrev stem­nin­gen som ’ pa­nisk’, og de var beg­ge eni­ge om, at der blev råbt og at de og­så føl­te sig tru­et.

Det er snart halvan­det år si­den, at dra­ma­et ud­spil­le­de sig. Ef­ter episo­den blev to af de op til ti mænd sig­tet. Beg­ge var un­ge mænd fra grup­pen ’ Kal­det til is­lam’. Kort før sa­gen skul­le for ret­ten, for­svandt den ene til­tal­te til Sy­ri­en, og sa­gen blev der­for ud­skudt på ube­stemt tid. Ef­ter­som det sta­dig ik­ke har væ­ret mu­ligt at op­spo­re den til­tal­te, valg­te ret­ten at gen­nem­fø­re den nu døm­tes sag ons­dag uden den an­den til­tal­tes til­ste­de­væ­rel­se.

Den døm­te fik i 2010 en be­tin­get dom for vold og grov vold, men det lag­de ret­ten ik­ke vægt på, da ons­da­gens dom lød på 30 da­ges ube­tin­get fængsel.

Den døm­te vil over­ve­je, om han vil an­ke sa­gen til lands­ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.