Smuk­fest mel­der ud­solgt

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FESTI­VAL

Tan­ker­ne om var­me, gla­de og ube­kym­re­de da­ge un­der bø­ge­træ­er­nes trækro­ner ved Skan­der­borg kan vir­ke langt væk en råkold tors­dag i marts, men ik­ke de­sto min­dre sy­nes en hel del dan­ske­re

at ha­ve la­det sig for­fø­re af sce­na­ri­et. I hvert fald kan Smuk­fest, festi­va­len i Skan­der­borg, al­le­re­de nu mel­de om ud­solgt af al­le par­tout­bil­let­ter - de bil­let­ter, der gi­ver ad­gang til he­le festi­va­len.

» Det er jo helt vildt, at vi har solgt al­le vo­res par­toutarm­bånd he­le fem må­ne­der før, vi be­gyn­der på Smuk­fest 2015. Sid­ste år sat­te vi re­kord ved at ha­ve solgt det sid­ste par­toutarm­bånd 1. april - og at vi skul­le gø­re det næ­sten en hel må­ned tid­li­ge­re i år, har vi ik­ke en­gang tur­det drøm­me om, « si­ger Claus Vis­bye, for­mand for Skan­der­borg Festi­val­klub.

Der­med har 27.000 al­le­re­de nu boo­k­et en plads til årets festi­val, der blandt an­det har in­ter­na­tio­na­le kunst­ne­re som Tië­sto, Beck og Len­ny Kravitz på årets mu­sik­pla­kat.

Det vil dog fort­sat væ­re mu­ligt at kø­be bil­let­ter til de en­kel­te da­ge med und­ta­gel­se af lør­dag, hvor festi­va­len li­ge­le­des mel­der ud­solgt.

Smuk­fest fin­der sted 5.- 9. au­gust.

Fo­to : Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.