Jo­hn­nys og Wills sto­re ned­t­ur

BT - - KULTUR -

MIG OG KUL­TU­REN

Jo­hn­ny Depp og Will Smith. Det var for 10 år si­den et par stær­ke nav­ne at ca­ste til en Hol­lywood­fi lm. De to char­me­trol­de tog ger­ne cir­ka $ 20 mio. for en ho­ved­rol­le, men de var pen­ge­ne værd. De­res fi lm bon­ne­de snildt $ 500 mio. på ver­dens­plan – og fl ere gan­ge i nær­he­den af det dob­bel­te. De var på en top 10 over sku­e­spil­le­re, der kun­ne sæl­ge en fi lm, uan­set hvad den hand­le­de om. Pu­bli­kum så en ’ Jo­hn­ny Depp- fi lm’ uden at re­fe­re­re til hand­ling, rol­le el­ler an­dre el­lers så in­ter­es­san­te om­stæn­dig­he­der. MEN SÅ GIK det galt. Så gru­e­ligt galt, at man nu med god grund kan væ­re i tvivl om, hvor­vidt de over­ho­ve­det kan gen­rej­se de­res kar­ri­e­re.

I den­ne uge var det me­nin­gen, at den se­ne­ste Dep­pfi lm ’ Mor­decai’ skul­le ha­ve haft dansk pre­mi­e­re. Men ef­ter at den fl op­pe­de ved bil­let­lu­ger­ne i USA og blev høv­let ned af kri­ti­ker­ne, er den ble­vet pil­let af pre­mi­e­re­li­sten igen. Nu må de sid­ste ved­hol­den­de Depp- fans ven­te, til de kan strea­me fi lmen.

Will Smith har i dag pre­mi­e­re på ’ Fo­cus’. Det er en form for ro­man­tisk komedie. Det er dog, desvær­re for ham, ble­vet hans dår­lig­ste åb­ning i 10 år, og fi lmen er endt et godt styk­ke un­der selv de mest kon­ser­va­ti­ve prog­no­ser.

For stjer­ner af den­ne her ka­li­ber hand­ler det ude­luk­ken­de om, hvor man­ge pen­ge de­res fi lm tje­ner. I DEP­PS TIL­FÆL­DE er det fem­te fi lm i træk, der fl op­per. Han er sta­dig et stort navn, men pu­bli­kum vil hel­le­re læ­se om ham i slad­der­s­pal­ter­ne end se ham på lær­re­det. Pro­ble­met kan væ­re, at han si­den 2003, hvor han for før­ste gang vim­se­de rundt som py­n­te­de Ja­ck Spar­row i ’ Pira­tes of the Ca­ri­b­be­an’, har ( over) spil­let den sam­me rol­le hver gang. Han frem­står de­ka­dent, ver­dens­fj ern og fi mset uan­set fi lmens plot. Han har mi­stet sin ev­ne til at kom­me fri af tos­se­ri­er­ne, og jeg sav­ner helt en­kelt et men­ne­ske in­de bag smin­ken og de sjove hat­te. SMITH GAV FOR ny­lig et brutalt ær­ligt in­ter­view til bla­det ’ Esqui­re’. Det ene­ste, der har dre­vet ham i 15 år, er at væ­re num­mer 1 på hit­lis­ten. Han ind­led­te først sin re­fl ek­sion ef­ter kar­ri­e­rens stør­ste fi asko ’ Aft er Earth’ ( 2013), der tæn­ke­ligt går over i fi lm­hi­sto­ri­en som en af de vær­ste fi lm, der no­gen­sin­de er la­vet.

Hvor­dan det kan gå så galt for to me­ga­stjer­ner, skyl­des, de ik­ke har ev­net at ud­for­dre de­res eg­ne kunst­ne­ri­ske valg. De er ble­vet fan­get i en øko­no­misk ma­ski­ne, hvor der kun spe­ku­le­res i at gi­ve de­res fans det, som man tror gi­ver ge­vinst. De har beg­ge få­et elen­dig rå­d­giv­ning og ud­vist mi­se­ra­bel døm­me­kraft .

Hel­dig­vis vir­ker min vhs- af­spil­ler sta­dig. Så kan jeg se fi lm fra den­gang, de sta­dig hav­de en plan med de­res kar­ri­e­re.

twit­ter. com/ Soren_ Hoy

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.