Dan­sker­nes ynd­lings­ty­sker

BT - - NAVNE - Benjamin Munk Lund bemu@ spor­ten. dk

Dansk fod­bold hav­de brug for en ty­sker, da Sepp Piontek kom til og blev land­stræ­ner i 1979. Ar­kiv­fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jensen

75 I DAG

Sepp Piontek tog det greb om ud­vik­lin­gen af det dan­ske lands­hold, som var med til at ska­be et af ver­dens bed­ste og mest at­trak­ti­ve lands­hold i mid­ten af 1980er­ne.

Da­gens 75 års- fød­sel­ar hav­de for­ment­lig væ­ret en del min­dre uden det spil­ler­ma­te­ri­a­le, han hav­de til rå­dig­hed, men dansk lands­holds­fod­bold hav­de nok og­så væ­ret me­get min­dre uden Sepp Piontek.

Han brag­te en pro­fes­sio­na­lis­me og hård­hed ind i job­bet, men var sam­ti­dig me­get be­vidst om ik­ke at kvæ­le det rum for kre­a­ti­vi­tet, som de stør­ste dan­ske spil­le­re hav­de brug for. På den må­de skab­te han et hold, hvor spil­le­re som Mi­cha­el Laud­rup, Pre­ben Elkjær, Frank Ar­ne­sen og Mor­ten Ol­sen skab­te nog­le af dansk fod­bolds stør­ste re­sul­ta­ter.

Piontek kom med en ak­tiv kar­ri­e­re bag sig, der hav­de budt på 11 år i Wer­der Bre­men, hvor han op­nå­e­de me­re end 200 bun­des­liga­kam­pe for klub­ben, som han se­ne­re blev træ­ner for. Han træ­ne­de og­så Fortu­na Düs­sel­dorf og St. Pauli, li­ge­som han var for­bi stil­lin­gen som land­stræ­ner i Hai­ti, in­den Dan­mark kald­te.

Pre­ben Elkjær sag­de an­gi­ve­ligt no­get i ret­ning af ’ åh nej, ik­ke en ty­sker,’ da han hør­te, hvem der var ble­vet land­stræ­ner, men Piontek blev snart en re­gu­lær ynd­lings­ty­sker, lær­te sig sproget og den dan­ske jar­gon. Og så la­ve­de han re­sul­ta­ter.

Piontek brag­te Dan­mark til EM i 1984, hvor hol­det nå­e­de frem til se­mi­fi na­ler­ne. Her røg man ud ef­ter straff es­parks­kon­kur­ren­ce mod Spa­ni­en. To år se­ne­re, ved VM i Me­xi­co, blev Spa­ni­en igen Pionteks ba­ne­mand i 1/ 8- fi na­len, hvor Dan­mark led et smerte­ligt 1- 5- ne­der­lag eft er el­lers i den ind­le­den­de pul­je at ha­ve spil­let det må­ske al­ler­bed­ste fod­bold i den tur­ne­ring, da man slog Skot­land, Uru­gu­ay og Vest­tys­kland.

Piontek tog og­så Dan­mark til EM i Vest­tys­kland to år se­ne­re, men hav­de her for­sømt at få la­vet det nød­ven­di­ge ge­ne­ra­tions­skift e. Hol­det hang ik­ke sam­men og røg ud eft er et hårdt grup­pe­spil mod Spa­ni­en, Vest­tys­kland og Ita­li­en.

Han mis­se­de eft er­føl­gen­de kva­li­fi ka­tio­nen til VM i 1990 og stop­pe­de som dansk land­stræ­ner for at fort- sæt­te som land­stræ­ner i Tyr­ki­et på et tids­punkt, hvor han og­så hav­de væ­ret util­freds med hi­sto­ri­er om ham i dansk pres­se.

I Tyr­ki­et blev han igen en op­byg­ger af et lands­hold, hvor po­ten­ti­a­let var til at få øje på, men hvor re­sul­ta­ter­ne al­drig rig­tig hav­de væ­ret der.

Men Piontek var ble­vet så me­get dan­sker, at han i 1995 vend­te til­ba­ge og blev træ­ner i AaB, si­den kom han og­så for­bi Sil­ke­borg. 2000- 2002 fun­ge­re­de han som grøn­land­sk land­stræ­ner, og i dag bor dan­sker­nes ynd­lings­ty­sker på Fyn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.