Pin­lig we­e­kend

BT - - TV - KOMEDIE

Nog­le gan­ge ved man ba­re, at det ik­ke er en god idé, at ens for­æl­dre og svi­ger­for­æl­dre skal mø­des. Så­dan har ho­ved­per­so­nen Greg Fo­ck­er det i den amer ikan­ske komedie ” Me­et the Fo­ck­ers” fra 2004. Og han har i den grad ret! I fi lmen, der er en op­føl­ger til ” Me­et the Pa- rents”, ses ve­l­o­p­lag­te sku­e­spil­le­re som Ben Stil­ler, Ro­bert De Niro, Dustin Hoff man. Te­ri Po­lo og Bar­bra Strei­sand. Den mand­li­ge sy­geple­jer­ske Gay­l­ord Greg Fo­ck­er og hans ud­kår­ne, Pam, skal gift es, og nu skal de­res for­æl­dre en­de­lig mø­des en we­e­kend, hvil­ket gør Greg ræd­sels­sla­gen! Pams for­æl­dre, den pen­sio­ne­re­de og me­get kon­ser­va­ti­ve CIA- agent Ja­ck og hans ko­ne, Di­na, er de to­ta­le mod­sæt­nin­ger til han s eg­ne me­get af­slap­pe­de hip­pie- for­æl­dre, Ber­nie og Roza­lin Fo­ck­er. Ber­nie er pen­sio­ne­ret ad­vo­kat, mens Roza­lin er sex- te­ra­pe­ut. Selv­om de­res for­æl­dre ik­ke kun­ne væ­re me­re for­skel­li­ge, sat­ser Greg og Pam på, at det al­li­ge­vel vil gå. Men eft er­hån­den som den ene ka­ta­stro­fe eft er den an­den

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: ind­træff er, be­gyn­der Ja­ck at over­ve­je, om hans dat­ter al­li­ge­vel skal gift es med Greg. ( TV 2 Zulu)

Ro­bert De Niro som Ja­ck Byr­nes og Bar­bra Strei­sland som Roza­lin Fo­ck­er i den ame­ri­kan­ske komedie ” Me­et The Fo­ck­ers” fra 2004. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.