ARVEL TIL PO­KA­LEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 5. MARTS 2015 for­sva­ret. Ik­ke for­di han var ska­det, men for­di man vil­le skå­ne ham in­den op­gø­ret mod FCK. Spørgs­må­let er, om si­tu­a­tio­nen over­ho­ve­det vil­le væ­re op­stå­et, hvis den er­far­ne lands­holds­spil­ler hav­de væ­ret på ba­nen.

Den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Da­ni­el Jensen af­slut­te­de imid­ler­tid alt for svagt fra straf­fes­parks­plet­ten og for­pas­se­de der­med chan­cen for at af­gø­re kam­pen. Men ef­ter scor­in­ger fra Jo­han Absa- lon­sen og si­den Mar­vin Pourié i den for­læn­ge­de spil­le­tid, hvor Brønd­bys 10 mand - og i sid­ste mi­nut ni mand mod 10 ef­ter ud­vis­nin­ger til hjem­me­hol­dets Ni­co­laj Mad­sen og Brønd­bys Chri­sti­an Nør­gaard - kæm­pe­de for­gæ­ves. Og så var det brænd­te straf­fes­park li­ge­gyl­digt.

Jo­han Absa­lon­sens scor­ing til 3- 2 var et flot skru­et skud, som Hra­decky ak­ku­rat fik hån­den på, men ik­ke nok til at for­hin­dre bol­den i at fort­sæt­te ind un­der over­lig­ge­ren.

Fly­ven­de

Søn­derjy­ske var kom­met fly­ven­de fra start, da Pourié bragt dem for­an 1- 0 ef­ter ba­re to mi­nut­ter, hvor Brønd­bys of­f­si­de- fæl­de svig­te­de.

Si­den ud­lig­ne­de Jo­han El­man­der, og Te­emu Puk­ki brag­te Brønd­by for­an i før­ste halv­leg, men gæ­ster­ne for­må­e­de ik­ke at hol­de fast i fø­rin­gen. I an­den halv­leg sør- ge­de Silas Son­ga­ni for ud­lig­nin­gen, og si­den gik det helt galt for Brønd­by.

» Jeg sy­nes, vi spil­ler bedst i 1. halv­leg, og det er kun et spørgs­mål om tid, in­den vi får ud­lig­net. Bag­ef­ter er det fuldt fortjent, at vi vin­der, « fastslog Jo­han Absa­lon­sen til TV3+ umid­del­bart ef­ter kam­pen.

Ef­ter hjem­me­hol­dets to mål i den for­læn­ge­de spil­le­tid hav­de gæ­ster­ne og­så bol­den i mål to gan­ge, men beg­ge gan­ge blev må­le­ne kor­rekt underkendt for of­f­si­de, og der­med er Brønd­by ude af po­kal­tur­ne­rin­gen.

Og som en ek­stra bet må Thomas Franks mand­skab nu und­væ­re trio­en Da­rio Du­mic, Chri­sti­an Nør­gaard og Jo­han El­man­der ( rødt kort mod FC Midtjyl­land) i New Firm- op­gø­ret på søn­dag. » Det er selv­føl­ge­lig enormt ær­ger­ligt. Og det er så­dan set det, jeg har at si­ge li­ge nu, « si­ger en dybt skuf­fet Jan Bech Andersen ef­ter det over­ra­sken­de po­kal- exit.

Hvor­dan sam­ler I jer selv op til det vig­ti­ge der­by mod FC Kø­ben­havn i Par­ken?

» Det her er enormt fru­stre­ren­de for spil­ler­ne, trup­pen og he­le klub­ben. Det her kræ­ver, at man li­ge skal ta­ge en dyb indån­ding, før man kan kig­ge vi­de­re. Men vi må jo hur­tigt i gang med at fo­ku­se­re på FCK- kam­pen, « si­ger han.

Er Thomas Frank me­re pres­set ef­ter po­kal­ne­der­la­get?

» Nej, det er han ik­ke. Vi ta­ger en frisk snak med Thomas i mor­gen, og så ser vi frem mod kam­pen mod FCK på søn­dag. «

Mo­ti­va­tion

Jan Bech Andersen ser kun ét svagt lys­punkt i ne­der­la­get.

» Det her ne­der­lag gi­ver for­hå­bent­lig en ek­stra mo­ti­va­tion for spil­ler­ne for at va­ske den her plet af, « si­ger han.

Det var tred­je kamp i træk, hvor Brønd­by en­der uden sejr - ef­ter ne­der­lag til AaB og uaf­gjort i Midtjyl­land - og I li­ga­en er Brønd­by nu dum­pet ned på en fem­te­plads. Seks po­int ef­ter den bron­ze­me­dal­je­gi­ven­de tred­je­plads, som Jan Bech Andersen og re­sten af Brønd­by- sta­ben tid­li­ge­re har meldt ud som væ­ren­de mål­sæt­nin­gen.

» Der, hvor vi lig­ger nu, er selv­føl­ge­lig ik­ke til­freds­stil­len­de. Vi har sta­dig en mål­sæt­ning om at en­de i top tre, og det er jeg over­be­vist om, at vi ind­fri­er, « si­ger Jan Bech Andersen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.