MIN­DES SIN MOR

Si­mon Maki­enok ud­tryk­ker sin og fa­mi­li­ens sto­re sorg på Fa­ce­book

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRAGISK Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk

Si­mon Maki­enok blev tors­dag ramt af en per­son­lig tra­ge­die, da hans mor uden var­sel dø­de. Nu for­tæl­ler han om sin sorg.

Tors­dag mor­gen blev Ka­te Maki­enok fun­det død af en kun­de i den wel­l­ness- kli­nik, som hun drev i Næst­ved. Fod­bold­spil­le­ren vend­te hjem fra Pa­ler­mo sam­me aft en. Nu gi­ver Si­mon Maki­enok ud­tryk for sin sorg på sin Fa­ce­book­pro­fi l, og han eft er­la­der in­gen tvivl om, at han er hårdt ramt af det plud­se­lig døds­fald

Her er Si­mon Maki­enoks min­de­ord for sin mor - gen­gi­vet ure­di­ge­ret og i sin hel­hed.

» Det er med den dy­be­ste sorg i hjer­tet og mest uvir­ke­li­ge fø­lel­se, at jeg på veg­ne af min bror & jeg bli­ver nødt til at skri­ve den­ne be­sked. Som de fl este må­ske al­le­re­de ved, sov vo­res mest fan­ta­sti­ske, bed­ste, smuk­ke & hø­jest el­ske­de mor ind i ons­dags. Det kom som det mest ube­skri­ve­li­ge chok, at vi har & sta­dig er fuld­stæn­dig ne­de. Som al­le der ken­der os ved, har vi al­tid væ­ret ut­ro­lig tæt med vo­res mor og der­for gør det her så umen­ne­ske­ligt ondt på os. «

» Vo­res mor var det mest livs­gla­de men­ne­ske, som el­ske­de li­vet og el­ske­de al­le folk om­kring sig. Hun el­ske­de at hjæl­pe folk & hun el­ske­de at gø­re an­dre folk gla­de og no­get godt. Hun var den bed­ste mor no­gen, no­gen­sin­de kun­ne øn­ske sig og det var ik­ke kun for Chris og jeg hun var det, men for al­le vo­res ven­ner & fa­mi­lie li­ge­så. «

» Vi tak­ker al­le som har sendt tan­ker, be­ske­der & blom­ster i den her svæ­re tid. Og i vo­res mors ånd, vil vi der­for og­så bli­ve me­get rørt over, hvis al­le som kend­te vo­res mor & holdt af hen­de, vil væ­re med til at sen­de hen­de op blandt al­le si­ne smuk­ke eng­le. «

» Be­gra­vel­sen vil fi nde sted, Tirs­dag 10 Marts, i Sct. Jør­gens Kir­ke, i Næst­ved. Klok­ken 11.00, hvor al­le som holdt af mor er vel­kom­men. «

» Vi el­sker dig & sav­ner digOg du le­ver vi­de­re i os mor! «

Var tæt på hin­an­den

Si­mon Maki­enok har tid­li­ge­re åbent for­talt om, hvor me­get hans mor har be­ty­det for ham:

» Min fa­mi­lie be­ty­der vir­ke­lig alt for mig. Jeg har få­et en ut­ro­lig god op­dra­gel­se hjem­me­fra og har al­drig kun­net øn­ske mig me­re el­ler min­dre, end jeg har haft og få­et ... Min mor har egent­lig al­tid sat fod­bold, sko­le, re­sul­ta­ter osv. i an­den ræk­ke. Det, hun

TORS­DAG 5. MARTS 2015 har lagt mest vægt på, er helt klart, at jeg som men­ne­ske og per­son skal ha­ve det godt med det, jeg la­ver, og væ­re glad og lyk­ke­lig for de ting jeg fo­re­ta­ger mig. Og li­ge me­get, hvor­dan re­sul­ta­ter, hu­mør og an­det har væ­ret, har hun al­drig æn­dret sin må­de at op- drage, hjæl­pe og støt­te mig på. Det er helt sik­kert hen­des fortje­ne­ste, at jeg er den per­son, som jeg er i dag, « for­tal­te han så­le­des i 2012 i et in­ter­view med fod­bold­ma­ga­si­net 90 Mi­nut­ter.

Si­mon Maki­enok ud­tryk­ker sin sorg over ta­bet af sin mor, Ka­te.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.