’’

De dan­ske Su­per­liga- klub­ber er klar til at til­si­de­sæt­te eg­ne in­ter­es­ser i jag­ten på en ny Su­per­liga- struk­tur

BT - - SUPERLIGA - NY STRUK­TUR Claus Thomsen,

Det er en helt åben pro­ces, hvor in­tet er fast­lagt på for­hånd. Hav­de vi op­sat et for­mat på for­hånd, hav­de vi ma­let os selv op i et hjør­ne

år har Su­per­liga­en haft 12 hold, men det kan nu æn­dre sig.

» Det kan en­de med 10, 12, 14 el­ler 16 hold. Det er en helt åben pro­ces, hvor in­tet er fast­lagt på for­hånd. Hav­de vi op­sat et for­mat på for­hånd, hav­de vi ma­let os selv op i et hjør­ne, « for­tæl­ler di­rek­tør i Di­vi­sions­for­e­nin­gen, Claus Thomsen, til BT.

Det er det hol­land­ske fi rma Hy­percu­be, der i de kom­men­de må­ne­der skal ana­ly­se­re sport­s­li­ge og øko­no­mi­ske da­ta. Sam­ti­dig skal hol­læn­der­ne sam­le in­put fra DBU, spil­le­re, træ­ne­re, fans, myn­dig­he­der, eks­per­ter og en­dog jour­na­li­ster. Ud af alt det skal kom­me et el­ler fl ere for­slag til en ny tur­ne­rings­struk­tur, der eft er pla­nen skal stem­mes igen­nem DBUs be­sty­rel­se den 20. ju­ni.

Den sto­re sten

In­den da skal klub­ber­ne imid­ler­tid si­ge ja til for­sla­get fra Hy­percu­be. Og her kan pro­ble­mer­ne mel­de sig på ba­nen. De 12 klub­ber i Su­per­liga­en har vidt for­skel­li­ge ud­gangs­punk­ter i for­hold til struk­tur­de­bat­ten. Nog­le klub­ber øn­sker få hold i li­ga­en, så pen­ge­ne fra tv- ind­tæg­ter­ne skal for­de­les på så få hæn­der som mu- ligt - an­dre øn­sker fl ere af frygt for den kon­stant lu­ren­de og øko­no­misk uover­sku­e­li­ge nedryk­ning.

Det kan der­for sy­nes svært at se al­le klub­ber nå til enig­hed om en ny struk­tur, men i Di­vi­sions­for­e­nin­gen er man op­ti­mi­sti­ske.

» Jeg tror og hå­ber, at klub­ber­ne er mod­ne til at se det sto­re bil­le­de og gø­re det bed­ste for dansk fod­bold. Jeg tror på det, « si­ger Claus Thomsen.

Åb­ne klub­ber

Og no­get ty­der på, di­rek­tø­ren har ret. I hvert fald for nu. BT har væ­ret i kon­takt med samt­li­ge 12 Su­per­liga­klub­ber og vilj­en til for­an­dring er stor.

Samt­li­ge klub­ber mel­der sig så­le­des klar til en æn­dring af struk­tu­ren un­der de rig­ti­ge vil­kår. Sam­ti­dig er klub­ber­ne klar til at glem­me egois­men og se ud over egen næ­se­tip i jag­ten på den bed­ste tur­ne­rings­struk­tur.

» Vi vil kig­ge på det sam­le­de bil­le­de, og vir­ker det for dansk fod­bold, vir­ker det det og­så for Brønd­by, « ly­der skuds­må­let ek­sem­pel­vis fra Brønd­by- di­rek­tør, Jesper Jør­gen­sen.

Ved­ta­ges en ny tur­ne­rings­struk­tur 20. ju­ni i DBUs be­sty­rel­se, vil den ik­ke ba­re ha­ve ind­fl ydel­se på Su­per­liga­en, men og­så 1. di­vi­sion. En ny struk­tur vil eft er pla­nen træ­de i kraft fra sæ­so­nen 2016/ 2017. Den kan dog al­le­re­de træ­de i kraft fra den kom­men­de sæ­son, hvis an­tal­let af klub­ber i Su­per­liga­en og 1. di­vi­sion for­bli­ver på de 12 hold som i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.