DRING EL­LER ... ? Ran­ders FC Ho­bro IK OB

BT - - SUPERLIGA - Hans- Pe­ter Ras­mus­sen, di­rek­tør Jens Ham­mer Sø­ren­sen, sport­s­di­rek­tør Jesper Han­sen, sport­s­di­rek­tør

TTOORRSSDDAAGG 5 5. M. MARATRST 2S0 215015

1. JEG HAR IK­KE

rig­tig no­gen hold­ning til, om der skal æn­dres no­get el­ler ej. Nu er der gang i en ana­ly­se, og så må vi se på de for­slag, der kom­mer ud af pro­ces­sen.

2. DET HAND­LER IK­KE

om, at der skal fl ere el­ler fær­re hold. Vi må kig­ge på, hvad der er det bed­ste for dansk fod­bold og vur­de­re for­sla­ge­ne.

3. JEG HAR IK­KE

1. HUR­TIGST MU­LIGT. DEN

nu­væ­ren­de struk­tur med 33 kam­pe er ik­ke fair rent sport­s­ligt. Det gi­ver en skæv­hed, at nog­le klub­ber har to hjem­me­kam­pe mod ét hold. Det er ik­ke uvæ­sent­ligt for os i Ho­bro, om vi mø­der FCK to gan­ge på ude­ba­ne. Jeg vil ger­ne ha­ve et li­ge an­tal kam­pe, som vil gi­ve en sport­s­lig ret­fær­dig­hed.

2. JEG VIL HA­VE

1. JEG SY­NES HELT

klart, at vi skal kig­ge på, hvor­dan vi kan gø­re dansk fod­bold bed­re. Men om no­get skal æn­dres, må vi af­gø­re, når vi har et en­de­ligt for­slag.

2. DET ER ALT

for tid­ligt at be­gyn­de at snak­ke om hvor man­ge og hvor­le­des.

3. JEG HAR IK­KE

lagt mig fast på no­get som helst. Jeg vil af­ven­te, hvad der kom­mer frem. Jeg går ind til det her med et åbent sind, og jeg ser frem til at se, hvad der kom­mer ud af det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.