HEM­ME­LIG AGENT?

Bri­an Steen Nielsen er nu fod­bol­d­rå­d­gi­ver, men kan ha­ve med­vir­ket til re­gel­brud i sin før­ste op­træ­den som ’ agent’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

RE­GEL­BRUD?

Bri­an Steen Nielsen blev sid­ste år fy­ret som sport­s­chef i AGF og har si­den gå­et ar­bejds­løs. Nu er han imid­ler­tid til­ba­ge i fod­bol­dens uni­vers, hvor han dra­ger nyt­te af sin sto­re er­fa­ring som tid­li­ge­re top­spil­ler og sport­s­chef.

Bri­an Steen Nielsen er ble­vet rå­d­gi­ver for fod­bold­spil­le­re. Det kun­ne man læ­se i en ar­ti­kel i Jyl­landspo­sten bragt tid­li­ge­re i den­ne uge, hvor Bri­an Steen Nielsen for­tæl­ler om sin nye til­væ­rel­se som ’ fod­bol­da­gent’.

Så­le­des be­ret­ter han, at han net­op har for­læn­get 16- åri­ge Oskar Buurs af­ta­le med AGF - en spil­ler han selv spot­te­de for to år si­den som sport­s­chef for år­hu­si­a­ner­ne - men spørgs­må­let er om den ma­nøv­re er helt ef­ter reg­ler­ne.

For Bri­an Steen Nielsen har ik­ke FI­FAs agent­li­cens el­ler udø­ver re­le­vant ad­vo­katvirk­som­hed, hvor­for han ik­ke må for­hand­le på veg­ne af en fod­bold­spil­ler.

I Jyl­lands- Po­sten for­kla­rer Bri­an Steen Nielsen, at han ik­ke føl­te, at det var aka­vet at sid­de over for AGFs nye sport­s­chef, sven­ske­ren Jens T. An­der­s­son, og ta­le kon­trakt på Oskar Buurs veg­ne.

» Jeg ken­der ni­veau­et, og jeg ved så no­gen­lun­de, hvor Oskar Buur er hen­ne i sin ud­vik­ling, og så er det me­get nem­me­re at fin­de en løs­ning. Så det tog ik­ke så lang tid. AGF vil­le ger­ne for­læn­ge med ham, og han vil­le ger­ne for­læn­ge med AGF. Ind­sig­ten fra tid­li­ge­re kom­mer mig til go­de. Jeg sag­de til Jens, at der ik­ke var grund til at spil­le po­ker om det ene el­ler det an­det. Jens ken­der jo bran­chen. Det gik fint. «

Re­ge­læn­drin­ger for­u­de

Spørgs­må­let er, om Bri­an Steen Nielsen har vur­de­ret sig

TORS­DAG 5. MARTS 2015

Til ven­stre AGFS tid­li­ge­re di­rek­tør, Bri­an Steen Nielsen. Til høj­re 16- åri­ge Oskar Buur og AGFs Sport­s­chef, Jens T. An­der­s­son. Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.