’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Bri­an Steen Nielsen

AGF vil­le ger­ne for­læn­ge med ham, og han vil­le ger­ne for­læn­ge med AGF. Ind­sig­ten fra tid­li­ge­re kom­mer mig til go­de. Jeg sag­de til Jens, at der ik­ke var grund til at spil­le po­ker om det ene el­ler det an­det. Jens ken­der jo bran­chen. Det gik fint

på sik­ker grund, da fod­bol­dens agen­treg­ler står for­an en stør­re æn­dring i lø­bet af de kom­men­de må­ne­der, hvor kra­vet om agent­li­cens vil af­lø­ses af en of­fi­ci­el re­gi­stre­ring og lem­pe­li­ge­re krav fra FI­FAs si­de. Net­op for at und­gå mel­lem­mands­virk­som­hed i kulis­ser­ne i hå­bet om, at fle­re af fod­bol­dens me­re el­ler min- dre re­gel­ret­te for­hand­le­re vil la­de sig re­gi­stre­re. Men de æn­drin­ger er alt­så end­nu ik­ke gæl­den­de.

AGFs sport­s­chef, Jens An­der­s­son, be­kræf­ter via sms, at Bri­an Steen Nielsen er Oskar Buurs agent og har for­hand­let på hans veg­ne.

Selv om det lig­ner et brud på DBUs reg­ler om agentvirk­som­hed, så kan fod­bold­for­bun­det ik­ke ’ kom­me ef­ter’ Bri­an Steen Nielsen. Even­tu­el­le sank­tions­mu­lig­he­der vil væ­re ret­tet mod AGF el­ler spil­le­ren for ik­ke at føl­ge DBUs reg­ler. DBU kan in­tet stil­le op over­for per­so­ner, der som så­dan ik­ke er re­gi­stre­ret i fod­bol­dens uni­vers.

DBU ser på sa­gen

DBUs jurist og kon­trak­tansvar­li­ge, Jes Chri­sti­an Fi­sker, vil ik­ke kom­men­te­re på ’ mu­li­ge el­ler ver­se­ren­de sa- ger’, som han si­ger, men:

» Vi ser al­tid med stor in­ter­es­se på in­for­ma­tio­ner af den­ne ka­rak­ter. «

BT har ret­tet hen­ven­del­se til Bri­an Steen Nielsen, der ik­ke er vendt til­ba­ge.

Hvis DBU væl­ger at se nær­me­re på sa­gen, så vil det ik­ke væ­re før­ste gang i ny­e­re tid, at AGF kom­mer un­der lup­pen i en spil­ler­over­gang.

For godt et år si­den vak­te Dan­ny Ol­sens skif­te fra FC Midtjyl­land til AGF og­så op­sigt. Over­gan­gen blev de­tal­je­ret be­skre­vet i dag­bogs­for­mat i Jyl­landspo­sten, og hvor­dan FCMs tid­li­ge­re sport­s­chef, Jens Ør­gaard, uden agent­li­cens spil­le­de en me­get ak­tiv rol­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.