Stor suc­ces for NHL- dan­sker: Tan­ge­rer 70 år gam­mel re­kord

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - 50 SEJ­RE I 68 KAM­PE Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Fre­de­rik Andersen har gjort det til en va­ne at vin­de, når han star­ter i bu­ret for Ana­heim Ducks.

Rent fak­tisk er Andersen så godt kø­ren­de, at han nu har vun­det 50 sej­re ud af 68 af­gø­ren­de kam­pe. I NHL fun­ge­rer må­l­mands­sta­ti­stik­ken så­le­des, at man bli­ver no­te­ret for sej­re el­ler ne­der­lag, hvis man er på ba­nen, når den af­gø­ren­de scor­ing fal­der. Det er han den hur­tig­ste til at nå, si­den Bill Dur­nan gjor­de præ­cis det sam­me for Mon­tre­al Ca­na­di­ens helt til­ba­ge i 1943- 44- og 1944- 45- sæ­so­nen.

Selv er ho­ved­per­so­nen kølig om­kring re­kor­den.

» Man til­fø­jer end­nu én til ræk­ken hver gang. Det er et pænt tal, og man skal ha­ve 50 sej­re, før man kan få 51, « si­ger Andersen iføl­ge NHL. com.

Træ­ner­ros

Ana­heim- træ­ner Bru­ce Boud­reau er til gen­gæld ik­ke bleg for at ro­se sin må­l­mand.

» Når du vin­der 50 kam­pe ud af 68 af­gø­ren­den kam­pe, sto­ler dit hold ret trygt på, at du kan hol­de puck­en ude af net­tet og gi­ve hol­det en chan­ce for at vin­de. Han har gjort net­op dét i næ­sten hver ene­ste kamp, og han gør det med en stor yd­myg­hed, « ly­der det fra Boud­reau.

Tan­ge­rin­gen af re­kor­den kom i land tid­ligt i går mor­ges dansk tid, da Ana­heim be­sej­re­de Arizo­na Coy­o­tes 4- 1. Fre­de­rik Andersen stop­pe­de 29 af 30 skud og slut­te­de med en red­nings­pro­cent på 96,7 i det, der var hans 30. sejr i 45 kam­pe i den­ne sæ­son. Fort­sæt­ter dan­ske­ren, kan han og­så nå Dur­nans re­kord for 100 sej­re, som ca­na­di­e­ren var 139 kam­pe om at nå.

Det var i øv­rigt Fre­de­rik An­der­sens før­ste kamp si­den 8. fe­bru­ar, hvor han måt­te ud­gå eft er et bizart uheld. En af dan­ske­rens hold­kam­me­ra­ter fi k tip­pet må­let med sin stav, så Andersen blev ramt i bag­ho­ve­det af over­lig­ge­ren, in­den må­let faldt ned over ham. Det gav ham en del øm­hed og stiv­hed i nak­ken samt smer­ter, der kræ­ve­de hvi­le.

Fre­de­rik Andersen red­der et skud fra Arizo­nas Lauri Kor­pi­koski ( ba­gest i rødt). Den dan­ske må­l­mand fik sin sejr num­mer 50 i blot 68 af­gø­ren­de kam­pe og tan­ge­re­de der­med en 70 år gam­mel re­kord. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.