Fri­is- Han­sen fi k grønt lys fra kæ­re­sten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VI­KA­REN BLI­VER Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Vi­borg HK har valgt at be­hol­de hol­dets vi­ka­ri­e­ren­de træ­ner, Lars Fri­isHan­sen, sæ­so­nen ud. Det be­kræft er træ­ne­ren selv over for BT.

Vi­borg valg­te lør­dag at fy­re Chri­sti­an Dal­mo­se, og Lars Fri­is- Han­sen over­tog mid­ler­ti­digt Vi­borg HKs da­me­hold i Cham­pions Le­ague- kam­pen mod fran­ske Metz, som dan­sker­ne trods ude­ba­ne vandt.

Nu har klub­bens di­rek­tion valgt at bin­de Lars Fri­is- Han­sen på en per­ma­nent aft ale sæ­so­nen ud. Det var dog ik­ke et sik­kert ’ ja’ fra ho­ved­per­so­nen, da han fi k til­budt job­bet.

» Det var ik­ke så­dan, at jeg skrev un­der med det sam­me. Pi­ger­ne ( hånd­bold­hol­det, red.) vil­le me­get ger­ne ha­ve, at jeg blev, men det var vir­ke­lig no­get, jeg skul­le tæn­ke over. Jeg har jo et fi rma kø­ren­de ved si­den af plus en kæ­re­ste og to børn, der og­så skal ta­ges hen­syn til. Og jeg vid­ste, at det her træ­nerjob vil kom­me til at ko­ste på den front. Men min kæ­re­ste sag­de, at jeg skul­le ta­ge job­bet, og hun har bak­ket 100 pro­cent op om­kring det, « si­ger træ­ne­ren.

På­vir­ke­de spil­le­re

Lars Fri­is- Han­sen glæ­der sig til at prø­ve kræft er med den tra­di­tions­ri­ge hånd­bold­klub, som han i to om­gan­ge tid­li­ge­re har stå­et i spid­sen for. I 1995- 98 træ­ne­de han VHK­da­mer­ne og se­ne­st Vi­borg HKs herrer i 2. di­vi­sion.

Den nye ch­eft ræ­ner for­tæl­ler, at spil­ler­ne var me­get på­vir­ke­de af Dal­mo­ses fy­ring, men over­ra­sket over, at de al­li­ge­vel kun­ne mag­te at spil­le det vig­ti­ge Cham­pions Leauge- op­gør da­gen eft er.

» Det var hårdt for al­le. Den fre­dag nat var rig­tig hård. Pi­ger­ne var me­get ned­try­ke, og det var ty­de­ligt, at de var på­vir­ke­de af Dal­mo­ses af­gang. Men de yde­de jo en me­get kon­cen­tre­ret ind­sats, « si­ger Lars Fri­is- Han­sen om hol­det, der vandt 24- 23 i Frank­rig ef­ter en gy­ser­af­slut­ning.

Lars Fri­is- Han­sen er­ken­der, at det er en stor op­ga­ve, og han ved, hvad der for­ven­tes i en klub som Vi­borg HK.

» Vo­res mål­sæt­ning er at vin­de de tur­ne­rin­ger, som vi er med i. Vi står med det ene ben i næ­ste run­de af Cham­pions Le­ague, og vi er med i slut­spil­let i li­ga­en. Det skal vi med en klub som Vi­borg. Jeg er må­ske me­re ro­lig og er­fa­ren end an­dre træ­ne­re, og det hå­ber jeg, at jeg kan gi­ve vi­de­re til hol­det og der­med ska­be suc­ces, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.