OB I MUD­DER, P

Spil­ler­ne i OB er truk­ket i vikin­get

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VIKIN­GE- RE­K­LA­ME Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk Fo­to: ob. dk, Jim Lyng­vild

OB vil ger­ne gø­re op­mærk­som på sig selv på en an­der­le­des må­de, og det bli­ver til ful­de op­fyldt i en ny pla­kat- kampag­ne, som er kom­met i stand med mo­de- eks­per­ten Jim Lyng­vild.

BT har få­et lov til at brin­ge en stri­be af bil­le­der­ne, hvor fl ere spil­ler­pro­fi - ler po­se­rer som vikin­ger i mud­der, brynje og pels, og det er en stolt ud­vik­lings­chef, Tue Kempf, der for­tæl­ler om til­ta­get.

» Bag­grun­den for den­ne her kampag­ne er, at vi ger­ne vil mar­keds­fø­re os selv og vi­su­a­li­se­re nog­le af de dy­der, vi står for, og Jim Lyng­vild fo­re­slog, at vi la­ve­de det her med vikin­ger­ne, og det er op­lagt at gø­re det, for­di Oden­se er Odins by. Så det pas­ser godt til vo­res iden­ti­tet, « si­ger Tue Kempf.

» Vi har få­et po­si­ti­ve re­ak­tio­ner fra vo­res fans. Der vil al­tid væ­re bå­de po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve re­ak­tio­ner, når man la­ver no­get nyt, og vi har ik­ke no­get imod, at der er no­gen, der sy­nes, det er for­kert. Vi sy­nes, det er en god må­de at gø­re op­mærk­som på os selv på en an­den må­de. Vi vil ger­ne sig­na­le­re, hvad vi er for et hold gen­nem den­ne kampag­ne, « til­fø­jer Tue Kempf og pe­ger blandt an­det på, at OB- spil­le­re li­ge­som på bil­le­der­ne skal ud­vi­se fi ght og gejst på ba­nen.

Langt til­løb

Tue Kempf og fl ere an­dre i OBs le­del­se skul­le dog bru­ge lang tid på at bli­ve over­be­vist om bil­led­kampag­nen, for­kla­rer Jim Lyng­vild.

» Det er en drøm for mig at få lov til at gø­re det her, og jeg er glad for, at det er lyk­ke­des, selv om det skul­le ta­ge et par år at få lov. Jeg har og­så få­et lov til at pil­le ved log­o­et, så vi la­ver et mid­ler­ti­digt logo, der har en vikin­ge­ånd i, så på den må­de kom­mer vi i en tid, hvor OB skal ri­me på vikin­ger, « si­ger Jim Lyng­vild, hvis bil­le­der al­le­re­de er gå­et rent ind hos OB.

» Vi er me­get gla­de for bil­le­der­ne og vil ger­ne gå nye ve­je, så det kan sag­tens tæn­kes, at vi la­ver no­get lig­nen­de i frem­ti­den, « si­ger Tue Kempf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.