Ke­vin Magnus­sens sort

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HIM­MEL OG HEL­VE­DE Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

På den ene si­de får Ke­vin Magnus­sens drøm om igen at bli­ve en fast del af For­mel 1 nyt liv med co­me­ba­ck­et i Mel­bour­ne. Omvendt ri­si­ke­rer han bag­eft er ik­ke at kø­re me­re ra­cer­løb i år.

BT ser sam­men med to ra­cer­kø­re­re nær­me­re på de to sce­na­ri­er.

I GÅR BLEV

Ke­vin Magnus­sen igen en del af mo­tor­spor­tens stjer­ne­him­mel. Det ske­te, da McLa­ren hev ham ind fra re­ser­ve­bæn­ken og gjor­de ham til ak­tiv For­mel 1- kø­rer til sæ­son­pre­mi­e­ren som afl øser for Fer­nan­do Alonso.

Et drøm­mes­ce­na­rie for 22- åri­ge Ke­vin Magnus­sen, som el­lers ik­ke hav­de ud­sigt til at bli­ve en se­ri­øs del af For­mel 1 i år. Men nu får han igen lov til at sma­ge lidt på alt det, en we­e­kend som For­mel 1- kø­rer i et af ver­dens stør­ste team fø­rer med sig.

Der er op­le­vel­sen af at kø­re den po­ten­te ra­cer­bil, selv­om Hon­das mo­tor ik­ke im­po­ne­rer på fart el­ler hold­bar­hed i øje­blik­ket. Men Ke­vin Magnus­sen får lov til at væ­re li­ge der, hvor han al­ler­helst vil væ­re. I co­ck­pit­tet hos McLa­ren i kamp mod ver­dens bed­ste ra­cer­kø­re­re. Dan­ske­ren ved, at han her, hvis el­lers bi­len hol­der, kan kø­re sig ki­lo­me­ter­vis af om­gan­ge nær­me­re et nyt sæ­de i For-

TORS­DAG 5. MARTS 2015 mel 1 til næ­ste år. Drøm­men er på ny in­den for ræk­ke­vid­de, hvis han el­lers kan gi­ve team­kol­le­ga Jen­son But­ton bag­hjul og le­ve­re en sik­ker ind­sats.

Og der­for skal Ke­vin Magnus­sen ba­re luk­ke alt an­det ude og sæt­te alt ind på sin drøm om For­mel 1. Det si­ger Jo­hn Nielsen, der er ra­cer­kø­rer og For­mel 1- eks­pert hos TV3+.

» Det her vi­ser, at den til­lid McLa­ren tid­li­ge­re har haft til ham, er ble­vet be­kræft et igen. Og det er me­get po­si­tivt. Han skal le­ve vi­de­re i sin For­mel 1- drøm og på den chan­ce, der nu by­der sig. «

Og så er der alt det uden om For­mel 1. Blitzly­set fra fl ere tu­sind fa­na­ti­ske For­mel 1- fans, som er lyk­ke­li­ge, hvis de får et lil­le glimt af Ke­vin Magnus­sen samt den lil­le, hel­di­ge ska­re af til­sku­e­re, der får en au­to­graf og en op­le­vel­se for li­vet på sam­me tid.

Ke­vin Magnus­sen bli­ver med sin til­ste­de­væ­rel­se og­så en jag­tet per­son blandt de me­re end hund­re­de jour­na­li­ster og me­di­e­folk, der vil væ­re til ste­de i Au­stra­li­en. Det er ik­ke en si­de af For­mel 1- ver­de­nen, Ke­vin Magnus­sen el­lers har knu­sel­sket.

Men i den­ne we­e­kend får han chan­cen for at sco­re vig­ti­ge po­int hos især den en­gel­ske mo­tor­sports- pres­se, hvis skri­ve­ri­er og hold­nin­ger in­ter­es­se­rer McLa­ren me­re, end man li­ge skul­le tro. God om­ta­le, og du er da­gens helt på le­del­ses­bro­en i det stol­te ra­cer­team.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.