DYT, BUT­TON Au­stra­li­ens Grand Prix

Her skal Ke­vin Magnus­sen slå team­kam­me­rat Jen­son But­ton ved Au­stra­li­ens Grand Prix

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DI­REK­TE DU­EL Pe­ter Ny­gaard spor­ten@ spor­ten. dk

2014- sæ­so­nen un­der­stre­ge­de, at Ke­vin Magnus­sen og Jen­son But­ton er uhy­re jævn­byr­di­ge. Eft er en ul­tra- tæt sæ­son vandt eng­læn­de­ren den in­ter­ne McLa­ren- kva­li­fi­ka­tions­du­el med 10- 9 i de 19 For­mel 1- løb.

Magnus­sen og But­ton kø­rer stort set li­ge stærkt - men de gør det på hver de­res må­de, som vi her vil se nær­me­re på.

Ke­vin Magnus­sen har som de fl este af si­ne kol­le­ga­er en gan­ske ag­gres­siv stil. Han brem­ser så sent og så hårdt som mu­ligt in­den svin­ge­ne, og har om­trent over­stå­et ned­brems­nin­gen, når han plud­se­ligt og skar­pt be­gyn­der at dre­je ind i svin­get. Her er der på grund af den hø­je ind­gangs­fart oft e be­hov for at ju­ste­re kur­sen med små kor­rek­tio­ner på rat­tet, in­den han igen gi­ver gas.

But­ton har en langt me­re ’ blød’ kø­re­stil, som han er om­trent ene om i For­mel 1- fel­tet. Han be­gyn­der oft e sin ned­brems­ning en smu­le før si­ne kol­le­ga­er, men fort­sæt­ter med at brem­se, mens han gan­ske tid­ligt sty­rer ind i svin­get. Han for­mer svin­get som et ’ U’ mens Magnus­sen og co. med den me­re ag­gres­si­ve stil nær­me­re la­ver et ’ V’.

But­tons bli­de­re og læn­ge­re ned­brems­ning kan gi­ve en bed­re ba­lan­ce i bi­len, der be­ty­der, at han som re­gel kan hol­de sam­me sty­reud­slag på rat­tet el­ler kun skal fo­re­ta­ge mini­ma­le kor­rek­tio­ner i svin­get.

Den bed­re ba­lan­ce be­ty­der, at But­ton oft e er hur­ti­ge­re end Magnus­sen i sel­ve svin­get – men med sin se­ne­re ned­brems­ning, kom­mer dan­ske­ren hur­ti­ge­re hen til det.

Fordele og ulem­per

Der er fordele og ulem­per ved de for­skel­li­ge kø­re­sti­le. Magnus­sens me­re ag­gres­si­ve stil kan gi­ve en for­del i re­la­tivt lang­som­me vin­kel­sving. Det blev un­der­stre­get på Al­bert Park sid­ste år. Ved top­fart­s­må­lin­gen på mål­stre­gen, der kom­mer eft er et par vin­kel­sving, var han med 316,9 km/ t den hur­tig­ste i he­le fel­tet – og mar­kant hur­ti­ge­re end But­ton, der blot nå­e­de op på 297,0 km/ t.

I 2014 var Magnus­sen un­der lø­bet ge­ne­relt hur­ti­ge­re end But­ton. Men hvis man ser på ba­nens tre sek­to­rer, er det ty­de­ligt, at Magnus­sen lag­de størst af­stand til eng­læn­de­ren i sek­tor et, der er præ­get af tre gan­ske skar­pe sving. I sek­tor to, hvor der er bå­de lang­som­me og hur­ti­ge sving, var af­stan­den min­dre. Og i sek­tor tre, der er præ­get af et par hur­ti­ge sving, var de to McLa­ren- kørere stort set jævn­byr­di­ge.

Sli­der på dæk­ke­ne

But­tons bli­de stil er som re­gel og­så en for­del i for­hold til dæks­li­ta­ge. Han be­la­ster sim­pelt­hen ik­ke dæk­ke­ne så hårdt som kon­kur­ren­ter­ne, og net­op ev­nen til at kø­re læn­ge­re, in­den der skal skift es dæk, har sik­ret eng­læn­de­ren man­ge sto­re re­sul­ta­ter.

Med hen­syn til dæk-’ ma­na­ge­ment’ har Magnus­sen ef­ter eget ud­sagn sta­dig me­get at læ­re, men i de eft er­års- tem­pe­ra­tu­rer, der til ti­der præ­ger Au­stra­li­ens Grand Prix, kan hans ag­gres­si­ve stil og­så væ­re en for­del. Han kan med sin hår­de­re be­last­ning af dæk­ke­ne få dem hur­ti­ge­re op på den op­ti­ma­le ar­bejds­tem­pe­ra­tur end But­ton.

Dæk- tem­pe­ra­tu­rer og bi­lens op­før­sel un­der ned­brems­ning, i sving og ved ac­ce­le­ra­tion er i al­le til­fæl­de afh æn­gig af se­tup­pet. Der er hund­re­de­vis af pa­ra­me­tre at skrue på, når en For­mel 1- bil skal ju­ste­res, og her har Jen­son But­ton og­så en for­del. Han er den mest er­far­ne kø­rer i fel­tet, og som den McLa­ren- kø­rer der har gen­nem­ført fl est om­gan­ge un­der vin­ter­te­ste­ne, er det kun na­tur­ligt, hvis den nye MP4- 30 mo­del er ud­vik­let i ret­ning af hans kø­re­stil.

TORS­DAG 5. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.