DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK PO­KAL, KLOK­KEN 18: 00 AN­DREAS CORNELIUS SCORER IK­KE I KAM­PEN

Eks­per­ter, kom­men­ta­to­rer og book­ma­ke­re døm­te Al­ter­na­ti­vet ude på for­hånd, men dan­sker­ne har stor til­tro til Uff e El­bæks nye par­ti.

Book­ma­ke­ren Nor­di­cBet står til at ta­be en for­mue, hvis Al­ter­na­ti­vet kom­mer i Fol­ke­tin­get. Så­le­des star­te­de man i od­ds 25 på, at de vil­le kom­me i Fol­ke­tin­get, men eft er 88 pro­cent af alt spil er kom­met på, at de rent fak­tisk kom­mer ind, så er od­dset sty rt­dyk­ket til de nu­væ­ren­de od­ds 2,50.

» Der er in­gen tvivl om, at vi ta­ber rig­tig man­ge pen­ge, hvis Al­ter­na­ti­vet kom­mer ind. Selv om vi næ­sten dag­ligt sæn­ker od­dset, bli­ver spil­le­ne ved med at væl­te ind. Og stort set al­le vo­res kun­der tror på Al­ter­na­ti­vet, hvor vi for­ven­te­de det mod­sat­te. Vi må ta­ge hat­ten af for spil­ler­ne, hvis vi ser Al­ter­na­ti­vet i Fol­ke­tin­get, « si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen.

Der skal væ­re fin vær­di i, at An­dreas Cornelius ik­ke scorer i af­ten. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.