’ Vi blev væl­tet’

Den ny be­bo­er­for­mand i Islands­høj­par­ken i Ni­vå har an­gi­ve­ligt til­knyt­ning til Hizb ut- Ta­hrir

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BE­BO­ER­DE­MO­KRA­TI

Alt var, som det ple­je­de at væ­re 3. fe­bru­ar i Islands­høj­par­ken. På et be­bo­er­mø­de var be­sty rel­sens næst­for­mand, for­mand og kas­se­rer på valg med hen­sigt om at fort­sæt­te. Men så­dan gik det ik­ke.

Det for­tæl­ler tid­li­ge­re med­lem af be­sty­rel­sen Kir­sten Kragh, der var et af de med­lem­mer, der røg ud, da den nye for­mand, der har til­knyt­ning til Hizb ut- Ta­hrir, tog over.

» Vi har man­ge fol­keslag her­op­pe. Nor­malt er det kun dan­ske­re, der mø­der op ud­over en fem styk­ker, men da mø­det be­gynd­te, vrim­le­de det ind med folk med en an­den et­nisk bag­grund, som nor­malt ik­ke er på mø­de­r­ne, « si­ger hun og be­skri­ver stem­nin­gen som højlydt.

Tal­te for et ka­li­fat

Den nye for­mand for Islands­høj­par­ken i Ni­vå, Omar Saad, har an­gi­ve­ligt til­knyt­ning til Hizb ut- Ta­hrir. Han skal blandt an­det ha­ve talt mod yt­rings­fri­hed og for et ka­li­fat på vi­deo­er på Youtu­be, be­ret­ter Fre­de­riks­borg Amts Avis.

Den is­la­mi­sti­ske or­ga­ni­sa­tion Hizb ut- Ta­hrir fi k i 2012 til­sy­ne­la­den­de et ud­byt­te af ind­fl ydel­sen på be­bo­er­for­e­nin­gen i Ege­dalsvæn­ge i den nord­s­jæl­land­ske by Kok­ke­dal. Det får nu or­ga­ni­sa­tio­nen til at la­ve en lig­nen­de ma­nøv­re i Islands­høj­par­ken i Ni­vå, vur­de­rer lek­tor på Syd­dansk Uni­ver­si­tet Kirsti­ne Sin­clair, der for­sker i Hizb ut- Ta­hrir.

» Det er no­get lig­nen­de, vi ser i Ni­vå nu. Ved at gå en de­mo­kra­tisk vej har Hizb ut- Ta­hrir igen fun­det ind i en be­bo­er­be­sty­rel­se, « si­ger lek­tor Kirsti­ne Sin­clair. Da val­get kom til for­man­den, stil­le­de Omar Saad op. Med stem­me­re­sul­ta­tet 46 stem­mer mod 36 stem­mer i ud­for­dre­rens favør.

» Vi blev selv­føl­ge­lig cho­ke­re­de, og da vi an­dre med­lem­mer så tal­te om, at vi skul­le stil­le op, lod vi helt væ­re, for de vil­le ha­ve de­res eg­ne. Så vi trak os sim­pelt­hen, « si­ger hun.

Af­gø­rel­sen ved be­bo­er­mø­det sat­te al­le­re­de sit præg 11. fe­bru­ar, da over­dra­gel­sen af nøg­ler­ne til be­sty­rel­ses­kon­to­ret skul­le fi nde sted.

Her faldt snak­ken på Frel­sens Hær, der ind­til for ny­lig be­nyt­te­de sig af Islands­høj- par­kens be­bo­er­hus. Godt en uge se­ne­re blev den god­gø­ren­de krist­ne for­e­ning, der el­lers hav­de stå­et for po­pu­læ­re fa­mi­liear­ran­ge­men­ter hver an­den uge, op­sagt, for­kla­rer hun. Det be­kræft er Frel­sens Hær over for Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau som en ’ gan­ske ud­ra­ma­tisk’ op­si­gel­se.

» Det var jo vir­ke­lig ær­ger­ligt, « si­ger Kir­sten Kragh og kon­sta­te­rer:

Op­for­dret til at stil­le op

» Jeg er da li­geg­lad med, om jeg selv sid­der i be­sty­rel­sen. Men jeg er dog ik­ke helt li­geg­lad med, hvem der sid­der i vo­res be­sty­rel­se og de be­slut- nin­ger, de træff er, « si­ger hun.

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau har talt med be­bo­er­for­mand Omar Saad, men han øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om sin til­knyt­ning til Hizb ut- Ta­hrir. Til Fre­de­riks­borg Amts Avis si­ger han:

» Jeg stil­le­de op som for­mand, for­di jeg blev op­for­dret til det af man­ge be­bo­e­re, og jeg vil ar­bej­de for, at folk fø­ler sig godt til­pas og er gla­de for at bo i Islands­høj­par­ken. Min po­li­ti­ske hold­ning har ik­ke no­get med sa­gen at gø­re og får in­gen ind­fl ydel­se på ar­bej­det som for­mand, « si­ger han til avi­sen.

» Vi har man­ge fol­keslag her­op­pe. Nor­malt er det kun dan­ske­re, der mø­der op ud­over en fem styk­ker, men da mø­det be­gynd­te, myl­dre­de det ind med folk med en an­den et­nisk bag­grund, som nor­malt ik­ke er på mø­de­r­ne, « for­tæl­ler tid­li­ge­re med­lem af be­sty­rel­sen Kir­sten Kragh. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.