Fly­bil­let­ten er for bil­lig

BT - - DEBAT - LUFT­FART Dys­se­gård

Odd Høyholm

I dis­se da­ge har vi set sto­re per­so­na­le­mæs­si­ge pro­ble­mer med Ry­a­nair, og for SAS’ og Norwe­gi­ans ved­kom­men­de afl yste af­gan­ge, til stor ge­ne for pas­sa­ge­rer­ne. Men i sid­ste en­de er det pas­sa­ge­rer­nes egen skyld. Hvis de ik­ke hav­de væ­ret så fo­ku­se­ret på la­ve bil­let­pri­ser, vil­le dis­se pro­ble­mer højst sand­syn­ligt ik­ke væ­re op­stå­et.

Lav­pris­sel­ska­ber­ne er så pres­se­de på øko­no­mi­en pga. de la­ve pri­ser, at de er nødt til at spa­re, hvor spa­res kan, og så bli­ver der spa­ret på per­so­na­let – på pi­lo­ter­ne, stewar­des­ser­ne og alt an­det.

Hvor­når bli­ver der så spa­ret på sik­ker­he­den? Jeg ved godt, at det er fy- fy at an­ty­de så­dan no­get, men fak­tum er, at der er sel­ska­ber, der for at spa­re pen­ge fak­tisk har set sig nødsa­get til at ud­sky­de el­ler ig­no­re­re ud­skift nin­gen af vi­ta­le fl yde­le med ka­ta­stro­fa­le føl­ger. Selv SAS var vist og­så for nog­le år si­den in­de på det – i hvert fald fi k de på­ta­le for ik­ke at ha­ve eft er­le­vet pro­du­cen­ters in­struk­ser. Ry­a­nair fl yver med ud­mat­tet per­so­na­le, og Norwe­gi­an prø­ver med al­le mid­ler at om­gå al­le an­stæn­di­ge reg­ler for or­dent­lig per­so­na­lepo­li­tik. Og de pi­lo­ter, der fi nder sig i den be­hand­ling, de får fra lav­pris­sel­ska­ber­ne – er det de bed­ste pi­lo­ter?

Når det før­ste lav­pris­fl y er styr­tet ned pga. mang­len­de ved­li­ge­hold og sik­ker­hed og over­træt­te pi­lo­ter, så tænk li­ge en­gang på det par hund­re­de kro­ner, du spa­re­de ved at bru­ge et lav­pris­sel­skab. Du får, hvad du be­ta­ler for. Så det kan alt­så ik­ke nyt­te no­get at sid­de og fl æbe i luft hav­nen over afl yste af­gan­ge pga. strej­ker, al den stund man ik­ke gi­der be­ta­le en or­dent­lig og ri­me­lig pris for at bli­ve frag­tet fra A til B.

I for­gårs gik fly­sel­ska­bet Norwe­gi­ans pi­lo­ter i strej­ke. I sid­ste uge hav­de ka­bi­ne­per­so­na­let i SAS ned­lagt ar­bej­det. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.