Tag nu an­svar, mo­de­folk

ME­NER

BT - - DEBAT -

Et fo­to af en ul­tratynd mo­del i mo­de­ma­ga­si­net Cover sat­te for nog­le uger si­den vold­som brand i de­bat­ten om un­der­væg­ti­ge mo­del­ler. Bil­le­det af mo­del­len uden no­get som helst på si­de­be­ne­ne ak­tu­a­li­se­re­de det re­le­van­te spørgs­mål om, hvad det er for for­bil­le­der, mo­de­bran­chen præ­sen­te­rer for un­ge kvin­der. COVERS FOR­LÆG­GER BE­KLA­GE­DE bil­led­val­get og sag­de und­skyld, men mo­del­bu­reau­ets di­rek­tør stod for de­bat­tens mest tå­be­li­ge ud­ta­lel­se, da hun er­klæ­re­de, at hun var ry­stet over at skul­le hæn­ges ud ’ i en pe­ri­o­de, hvor vi har no­get så al­vor­ligt som ter­ror’.

Det kan kun un­dre, at in­gen alarm­klok­ker til­sy­ne­la­den­de rin­ge­de un­der­vejs i pro­ces­sen. Hvad tænk­te mo­del­bu­reau­ets folk, da de send­te den tyn­de kvin­de på ar­bej­de? Hvad med fo­to­gra­fen, sty­li­sten, mo­de­re­dak­tø­ren, bil­led­re­dak­tø­ren, re­dak­tions­se­kre­tæ­ren, re­dak­tions­che­fen og che­fre­dak­tø­ren? Der bør væ­re mas­ser af rø­de ører rundt om­kring. I DEN­NE UGE kom det så frem, at mo­de­bran­chen eft er de­bat­ten om Covers skræm­men­de bil­led­valg nu har stram­met bran­chens eti­ske char­ter. Iføl­ge fol­ke­ne bag er et hid­ti­digt char­ter æn­dret fra at in­de­hol­de an­be­fa­lin­ger til nu og­så at rum­me di­rek­te reg­ler og sank­tio­ner.

Der er brug for hand­ling. Til­li­den til mo­de­bran­chen er helt i bund. Et­hvert til­tag, der kan gi­ve de sy­ge skøn­heds­i­de­a­ler kamp til stre­gen, er der­for vel­kom­ment. Der er brug for ini­ti­a­ti­ver, som kan sik­re mo­del­ler­ne or­dent­li­ge ar­bejds­vil­kår og et sundt for­hold til egen krop. Det er en ren fal­li­ter­klæ­ring, hvis sund­hed­s­tjek af mo­del­ler­ne ik­ke re­a­li­se­res nu. Slå den sun­de for­nuft til og vis, at I ik­ke kun ta­ler om at ta­ge an­svar, men rent fak­tisk og­så me­ner det og mag­ter det. Man skal ik­ke skri­ve om sank­tio­ner i et char­ter, hvis man ik­ke tør eff ek­tu­e­re dem. Mo­del­ler­ne har fortjent bed­re. Og je­res let­på­vir­ke­li­ge, mo­de­in­ter­es­se­re­de kun­der li­ge­så. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.