TER­ROR – HVEM BÆ­RER SKYL­DEN? ’’

BT - - DEBAT -

Eft er at Dan­mark har væ­ret ud­sat for en ter­r­orak­tion be­gå­et af en ung mand med palæsti­nen­sisk bag­grund, re­fl ek­te­rer man­ge over, hvor­dan det kun­ne ske. Hvor­for gjor­de han det? Hvad ud­lø­ste en så for­fær­de­lig hand­ling? DET ER VIG­TIGT, at vi stil­ler os selv så­dan­ne spørgs­mål, så vi kan gø­re alt, hvad der står i vo­res magt, for at for­hin­dre, at så­dan no­get sker igen. Sam­ti­dig bli­ver jeg dog og­så pro­vo­ke­ret af den ty­pe re­fl ek­sio­ner, som hand­ler om, at vi selv skul­le væ­re skyld i, at den­ne ter­r­orak­tion fandt sted. Det er hold­nin­ger, jeg har kaldt The Whi­te Man’s Bur­den ( den hvi­de mands byr­de/ skyld, red.), for­di det er et fæ­no­men, som oft e duk­ker op blandt vel­me­nen­de nai­ve ve­ster­læn­din­ge, der me­ner, vi i Ve­sten selv bæ­rer skyl­den, hvis no­gen med for ek­sem­pel mus­lim­sk bag­grund fo­re­ta­ger sig no­get bin­de­galt. At spør­ge, hvad vi har gjort for­kert, sva­rer til, at en vold­ta­get kvin­de skul­le be­brej­de sig selv det over­greb, hun har væ­ret ud­sat for. DER ER FLE­RE ek­semp­ler på den ty­pe af re­fl ek­sio­ner, men de mest grel­le kom­mer fra for­fat­te­ren Car- sten Jensen og fi lmin­struk­tø­ren Sø­ren Fauli. Car­sten Jensen sag­de for ny­lig i Po­li­ti­ken, at vi i Dan­mark prak­tisk talt selv er skyld i, at den 22- åri­ge mand be­gik at­ten­ta­tet. Nu er han ble­vet fulgt op af Sø­ren Fauli, som i sit ind­læg me­ner, skyl­den bør læg­ges på det luk­ke­de dan­ske sam­fund. Han si­ger, at dan­ske­re ik­ke ac­cep­te­rer folk, som er an­der­le­des, og der­for ik­ke luk­ker frem­me­de ind i fæl­les­ska­bet. Iføl­ge Fauli er det den­ne form for eks­klu­sion, der ska­ber ter­r­o­ri­ster, for­di ’ en ter­r­o­rist er i bund og grund ba­re et men­ne­ske, som ik­ke fø­ler sig hørt og set, og som der­for gør op­rør over ik­ke at væ­re ac­cep­te­ret af det om­kring­lig­gen­de sam­fund’. HER ER JEG nødt til at bry­de ind, for hvor­dan vil han for­kla­re, at det oft est er mid­delklas­sens ve­lud­dan­ne­de og vel­in­te­gre­re­de børn, som pri­mært ta­ger af sted og til­slut­ter sig Is­la­misk Stat? Dan­mark er mu­lig­he­der­nes land, og selv­om jeg ik­ke be­næg­ter, at nog­le få dø­re kan væ­re luk­ke­de, står langt de fl este vidt åb­ne for dem, der øn­sker det. Der fi ndes desvær­re ba­re nog­le, som ik­ke øn­sker at væ­re en del af det dan­ske fæl­les­skab, og som ak­tivt væl­ger det

Naser Khader, Kan Løk­ke over­ho­ve­det ska­be sig et nyt til­lids­fuldt ima­ge eft er de man­ge bi­lags­sa­ger? fra, uan­set hvor me­get vi står på ho­ve­d­et og ta­ler om fri­heds­vær­di­er og to­le­ran­ce. Det er der­for for let­købt at si­ge, at ter­ror er dan­sker­nes egen skyld. FOR­U­DEN DEN SELVBEBREJDENDE vin­kel, som bå­de Jensen og Fauli har an­lagt, har nog­le folk og­så for­søgt at for­stå ter­r­or­hand­lin­gen ud fra det fak­tum, at gerningsmanden har palæsti­nen­sisk bag­grund. Som halv­palæsti­nen­ser fø­ler jeg mig kræn­ket over en så­dan hold­ning og er træt af, at som eft er­kom­me­re af palæsti­nen­se­re til­de­les man ret­ten til al­drig at kun­ne dra­ges til an­svar. Man be­hø­ver ik­ke at væ­re kro­nisk og uhel­bre­de­lig vred og re­sig­ne­re i en livslang off er­rol­le, ba­re for­di man er eft er­kom­mer af palæsti­nen­se­re. DET ER ME­GET mu­ligt, at vi i Ve­sten kan væ­re uret­fær­di­ge og fø­re en hyk­le­risk uden­rigs­po­li­tik, men det kan al­drig for­kla­re el­ler und­skyl­de, at nog­le slår an­dre ihjel. Skal vi ji­ha­di­stisk ter­ror til livs, må vi gri­be fat der, hvor det er re­le­vant. Uan­set hvor far­ligt og ube­ha­ge­ligt det er, er vi nødt til at se i øj­ne­ne, at det er et op­gør med den vol­de­li­ge del af is­lam, der skal til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.