Kan man væ­re for­mand for en stor bo­lig­for­e­ning og sam­ti­dig ha­ve til­knyt­ning til Hizb ut- Ta­hrir?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.28 GIV DEM IN­GEN MAGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.34 DET HED­DER DE­MO­KRA­TI På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.39 RE­PRÆ­SEN­TE­RER FOLK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.47

Nej

IN­TET PRO­BLEM

Nad­ja Fri­is

Finn Lil­lie

Axel Fischer

Aman­da Flindt

Ja

17.048 stem­mer på bt. dk

Det vir­ker ret suspekt, men hvis det lyk­kes ham at hol­de si­ne po­li­ti­ske hold­nin­ger uden for ar­bej­det, er der jo in­tet pro­blem. Med­lem­mer af Hizb ut- Ta­hrir bur­de ik­ke kun­ne få el­ler væl­ges til til­lidspo­ster over­ho­ve­det i Dan­mark. Og det gæl­der al­le til­lidspo­ster, i Fol­ke­tin­get, kom­mu­nal­be­sty­rel­ser, fag­for­e­nin­ger, be­sty­rel­ses­po­ster i bo­lig­for­e­nin­ger – kort sagt al­le po­ster, der gi­ver dem magt. Det er jo det, vi i Dan­mark kal­der de­mo­kra­ti. Et fl er­tal har valgt, og så læn­ge det er en lov­lig valgt for­mand, og den sam­men­slut­ning, han er med­lem af, ik­ke er dømt ulov­lig, er det kun Fol­ke­tin­get, der kan la­ve om på det, og det har de ik­ke nos­ser til, for så kom­mer de eft er dem ne­de fra men­ne­ske­ret­tig­heds­kom­mis­sio­nen og si­ger, at vi ik­ke over­hol­der trak­ta­ter­ne. Der bor vel fl est ud­læn­din­ge i det bo­lig­om­rå­de. Jeg for­står ik­ke, at dan­sker­ne ik­ke tør an­det end blot at rå­be på Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.