NY BAL­LA­DE I

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

UD­LÆN­DIN­GE

Ind­van­drer­de­bat­ten split­ter igen Ven­stre, ef­ter at næst­for­mand Kri­sti­an Jensen i en kro­nik i Søn­dags­a­vi­sen kri­ti­se­rer den hår­de to­ne.

En kri­tik, som nog­le Ven­stre­folk me­ner ret­ter sig mod den po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg, som ivrigt bak­kes op af par­tiets for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Ven­stres man­ge­åri­ge fol­ke­tings­med­lem Eyvind Ves­sel­bo går et skridt læn­ge­re end Kri­sti­an Jensen, der skri­ver, at ’ der er al mu­lig grund til at æn­dre det sort­syn og fo­kus på ne­ga­ti­ve hi­sto­ri­er, som sta­dig do­mi­ne­rer sam­funds­de­bat­ten i Dan­mark’.

Uden at næv­ne In­ger Støj­berg me­ner Ves­sel­bo, at nog­le Ven­stre- folk går for langt i to­nen om ind­van­dre­re.

» Jeg me­ner og­så, at det er vig­tigt, at vi har en pæn to­ne over for ind­van­dre­re, så jeg kan kun bak­ke op om vo­res næst­for­mands kro­nik. Jeg vil så si­ge, at der og­så fra nog­le i Ven­stre er en for stram re­to­rik over for ind­van­dre­re, « si­ger han til BT.

Gift for mus­li­mer

Tid­li­ge­re in­te­gra­tions­mi­ni­ster Bir­t­he Rønn Hor­n­bech me­ner, at Støj­berg med sin ne­ga­ti­ve frem­stil­ling læg­ger gift for mus­li­mer.

» Jeg er ut­ro­lig glad for, at min grup­pe­for­mand nu ap­pel­le­rer til at få de po­si­ti­ve ind­van­drer­hi­sto­ri­er frem. Jeg har ik­ke lagt skjul på, at den po­li­ti­ske ord­fø­rers me­get ne­ga­ti­ve indstil­ling til ind­van­dre­re ge­ne­relt ska­der in­te­gra­tio­nen, læg­ger gift for de mus­li­mer, der øn­sker en til­pas­ning af is­lam, samt ska­ber unød­ven­di­ge mod­sæt­nin­ger og en far­lig split­tel­se i vort folk, « skri­ver Bir­t­he Rønn Hor­n­bech i en mail til TV 2.

In­ger Støj­berg skab­te se­ne­st de­bat i me­di­er­ne 3. fe­bru­ar, da hun på Fa­ce­book skrev:

» Jeg er li­ge kom­met hjem fra bi­o­gra­fen. Her sad en flok ind­van­drer­dren­ge på vel om­kring 14- 15 år bag ved mig, og ge­ne­re­de fra start til slut. De spar­ke­de på sto­len, tal­te, kom­men­te­re­de og ka­ste­de med slik. Hvor­når er der nog­le for­æl­dre, der gri­ber ind, og hvor­når sæn­ker I dren­ge skul­dre­ne? I bor i Dan­mark, og jeg be­gri­ber sim­pelt­hen ik­ke, at I ik­ke gør jer uma­ge for at op­fø­re jer or­dent­ligt. I bli­ver ik­ke til no­get, hvis I fort­sæt­ter så­dan, « skrev hun.

Pu­ster til il­den

Kri­sti­an Jensen pu­ster til il­den i den in­ter­ne ud­læn­din­ge­de­bat i Ven­stre med en kro­nik i Søn­da­ga­vi­sen, hvor han by­der ’ Jai- Li, Muham­med, Ser­gio og La­ti­fah’ vel­kom­men til lan­det og tak­ker dem for, at de gør Dan­mark ri­ge­re.

’ Så­dan bur­de langt fle­re po­li­ti­ke­re si­ge, når de ta­ler om ind­van­dre­re og flygt­nin­ge,’ skri­ver Kri­sti­an Jensen, der me­ner, at de­bat­ten fo­ku­se­rer for me­get på pro­ble­mer­ne.

’ Alt for me­get af de­bat­ten om per­so­ner i Dan­mark med an­den et­nisk bag­grund end dansk ta­ger ud­gangs­punkt i pro­ble­mer­ne. Med ud­spil­let åb­ner vi fak­tisk mu­lig­he­den for, at end­nu fle­re kan kom­me til Dan­mark, hvis de kan ar­bej­de og for­sør­ge sig selv,’ skri­ver han i kronikken.

In­ger Støj­berg me­ner ik­ke, kronikken er i mod­strid med, hvad hun selv me­ner.

’ Jeg er helt enig med Kri­sti­an i, at al­le ud­læn­din­ge, der respek­te­rer dan­ske vær­di­er og øn­sker at bi­dra­ge po­si­tivt til det dan­ske sam­fund, er vel­kom­ne, og at de, der ik­ke vil vo­re vær­di­er, ud­gør et pro­blem, som vi skal sæt­te ord på,’ skri­ver hun i en sms til BT.

Selv Bir­t­he Rønns på­stand om, at hun ska­ber en far­lig split­tel­se i be­folk­nin­gen, kan ik­ke op­hid­se den po­li­ti­ske ord­fø­rer.

» Bir­t­he er jo Bir­t­he, og jeg hol­der me­get af hen­de. Hun si­ger jo, li­ge­som jeg, det, hun me­ner, men jeg er enig med Kri­sti­an Jensen, « skri­ver Støj­berg.

Pinds iro­ni­se­ren

Uden­rigs­ord­fø­rer Sø­ren Pind iro­ni­se­rer over em­net på Fa­ce­book:

’ I Ven­stre går vi på to ben i de­bat­ten om ud­læn­din­ge. Og hvis no­gen op­fat­ter Kri­sti­an Jensen som det ene ben og In­ger Støj­berg som det an­det, står det vel ik­ke så galt til,’ skri­ver han.

I Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe er der un­dren over Kri­sti­an Jen­sens ud­mel­ding. BT har talt med fle­re med­lem­mer af fol­ke­tings­grup­pen, der sag­tens kan for­stå, at kronikken kan ses som en krig­ser­klæ­ring mod In­ger Støj­berg, der er en af de mest tro­fa­ste Løk­ke- støt­ter. Nog­le kla­ger og­så over ti­m­in­gen, som de er me­re util­fred­se med end ind­hol­det. Men in­gen af de mar­kan­te Ven­stre- folk på hen­holds­vis Løk­kes og Jen­sens flø­je har lyst til at pu­ste til il­den om for­mand­ska­bets in­ter­ne for­hold.

Til gen­gæld er det ty­de­ligt, at der på ind­van­drer­spørgs­må­le­ne er tre grup­pe­rin­ger. Den sor­te fløj med In­ger Støj­berg, den me­re li­be­ra­le, ind­van­drer­po­si­ti­ve fløj, som Uf­fe El­le­mann- Jen­sens to børn Jakob og Ka­ren El­le­mann- Jen-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.