VEN­STRE

BT - - NYHEDER -

sen står for, og så en stor mid­ter­grup­pe. Man­ge i Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe er util­fred­se med Støj­bergs hår­de linje over for ud­læn­din­ge. Ik­ke kun grup­pe­med­lem­mer, der støt­te­de Kri­sti­an Jensen un­der for­mands­op­gø­ret sid­ste som­mer, men og­så folk, der til det sid­ste støt­te­de Løk­ke, me­ner, at In­ger Støj­bergs linje lig­ger for tæt på Dansk Fol­ke­par­tis.

Løk­ke støt­ter dog som re­gel sin po­li­ti­ske ord­fø­rer, når kri­tik­ken vi­ser sig. Da ud­læn­din­gepo­li­tik­ken se­ne­st blev fast­lagt på Ven­stres som­mer­grup­pe­mø­de på Ho­tel Ma­ri­bo Sø­park i au­gust sid­ste år, var der stor in­tern util­freds­hed med In­ger Støj­berg, og den ene­ste, der bak­ke­de op om hen­de på grup­pe­mø­det, var Løk­ke selv.

Ud­sat pga. ter­ror

To cen­tra­le kil­der på Lars Løk­kes hold på­pe­ger, at bå­de Kri­sti­an Jensen og Støj­berg ved det kom­men­de fol­ke­tings­valg stil­ler op i Ve­stjyl­lands Stor­kreds i hen­holds­vis Her­ning Nord­kred­sen og Ski­ve- kred­sen. Der­for kan det tæn­kes, at Kri­sti­an Jensen vil kun­ne få gavn af at mar­ke­re en an­den po­li­tisk pro­fil end den me­get mar­kan­te Støj­berg.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har Kri­sti­an Jensen ori­en­te­ret en lil­le, snæ­ver kreds i fol­ke­tings­grup­pen - deri­blandt Støj­berg selv - om kronikken for fle­re uger si­den, da den ef­ter pla­nen skul­le ha­ve væ­ret trykt for to uger si­den. Den blev dog ud­sat til den­ne we­e­kend for ik­ke at lig­ge for tæt op ad ter­r­or­an­gre­bet.

At Kri­sti­an Jensen er pres­set, er der fle­re tegn på.

Så sent som midt i de­cem­ber gik Kri­sti­an Jensen ud med en op­sigtsvæk­ken­de ud­ta­lel­se om, at han ik­ke vil­le drik­ke øl med Lars Løk­ke i sin fri­tid, og det blev tol­ket som et for­søg på at mar­ke­re sin po­si­tion i Ven­stres le­del­se. Og nu fø­ler han sig igen pres­set til at teg­ne sin egen pro­fil over for Løk­ke og hans løjt­nant In­ger Støj­bergs hår­de re­to­rik over for ind­van­dre­re. Kri­sti­an Jensen vil kort sagt vi­se, at han har sin egen me­ning om tin­ge­ne. » Min kro­nik lig­ger fuld­stæn­dig i for­læn­gel­se af Ven­stres ud­læn­din­gepo­li­tik, der blev fast­lagt på som­mer­grup­pe­mø­det i au­gust un­der over­skrif­ten ’ Dan­mark for dem der kan og vil’. «

In­ger Støj­berg har me­re travlt med at si­ge, at ud­læn­din­ge skal op­fø­re sig or­dent­ligt, mens du læg­ger me­re vægt på, at vi skal hil­se dem vel­kom­men?

» Jeg er fuld­stæn­dig enig med In­ger i, at man skal op­fø­re sig or­dent­ligt, og at vi skal skri­de hårdt ind over for Grim­høj Mo­ske­en og an­dre ste­der, hvor man ra­di­ka­li­se­rer de un­ge. Jeg er glad for In­ger Støj­berg og sy­nes, det er ka­non, at hun har en klar

Grup­pe­for­mand Kri­sti­an Jensen, po­li­tisk ord­fø­rer In­ger Støj­berg og for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen er i front i Ven­stre, men nog­le Ven­stre- folk me­ner ik­ke, de er helt eni­ge om ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.