’ Jeg er slet ik­ke ue­nig med In­ger’

BT - - NYHEDER -

FOR­SVAR

Ven­stres næst­for­mand Kri­sti­an Jen­sens kro­nik skal over­ho­ve­det ik­ke op­fat­tes som et an­greb på den linje i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken, der er lagt af hans par­ti­fæl­le, po­li­tisk ord­fø­rer In­ger Støj­berg, si­ger Kri­sti­an Jensen.

stem­me. Jeg har ba­re valgt en an­den vin­kel, for­di jeg har væ­ret på be­søg på en ræk­ke virk­som­he­der i lø­bet af vin­te­r­en. Og de si­ger: ’ Husk nu hvor vig­tig ind­van­drin­gen er for, at vi kan op­ret­hol­de vo­res pro­duk­tion, pro­duk­t­ud­vik­ling og vo­res eks­port’. «

Fle­re skal sen­des hjem

» Vi skal og­så hu­ske at an­er­ken­de de man­ge, der kom­mer her­til for at pas­se de­res ar­bej­de og de­res fa­mi­lie og egent­lig ba­re øn­sker at væ­re en del af det dan­ske sam­fund. Jeg fik et svar fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et den 23. fe­bru­ar. Der står, at hvis vi ik­ke har ind­van­dring, vil vi kom­me til at mang­le ar­bejds­kraft de næ­ste man­ge år. «

» Vi skal gå på to ben i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. Vi er nødt til at ha­ve en hård linje over for dem, der ik­ke op­fø­rer sig or­dent­ligt, og jeg vil ger­ne ha­ve, at man­ge fle­re af dem bli­ver sendt ud af lan­det. Men vi er sam­ti­dig nødt til at si­ge vel­kom­men til og væ­re gla­de for, at der er nog­le, der ger­ne vil ha­ve vo­res job og hjæl­pe de dan­ske virk­som­he­der, « si­ger Kri­sti­an Jensen.

Vil du an­er­ken­de, at der er ue­nig­hed om ba­lan­cen i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken i Ven­stres grup­pe?

» Vi hav­de en dis­kus­sion op til som­mer­grup­pe­mø­det, hvor vi fast­lag­de vo­res po­li­tik. Og si­den har jeg ik­ke mødt no­gen, der har an­fæg­tet den linje, vi har lagt. «

kark-/ tnk

Kri­sti­an Jensen hil­ser de ud­læn­din­ge, der ger­ne vil ha­ve et job og hjæl­pe de dan­ske virk­som­he­der, vel­kom­men.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.