Druk­ne­de un­der red­nings­for­søg

Dan­ske Svend Hill- Mad­sen mi­ste­de li­vet, da han for­søg­te at red­de en ame­ri­kansk turist på St. Croix

BT - - NYHEDER -

DRUK­NEU­LYK­KE

Svend Hill- Mad­sen, tid­li­ge­re lek­tor på Ran­ders Stats­sko­le, har mi­stet li­vet ved en druk­neu­lyk­ke på den ca­ri­bi­ske ø St. Croix.

Iføl­ge over­bo­en til den dræb­te, Bjar­ne Ste­ve Jensen, ske­te ulyk­ken søn­dag, da Svend Hill- Mad­sen vil­le kom­me en æl­dre ame­ri­kansk mand, som ty­de­li­ge­vis var i van­ske­lig­he­der i bøl­ger­ne, til und­sæt­ning.

» Det lyk­ke­des Svend at red­de man­den, men han mi­ste­de alt­så selv li­vet ved ulyk­ken, « for­tæl­ler Bjar­ne Ste­ve Jensen.

Svend

Hill- Mad­sen

var sam­men med sin hu­stru An­net­te på fe­rie på øen, som er en af de tid­li­ge­re dansk ve­stin­di­ske øer. Æg­te­par­ret skul­le ha­ve væ­ret af sted i tre uger i alt, men fe­ri­en blev på den mest tragi­ske må­de afb rudt halvvejs.

Klyn­ge­de sig til bræt

Svend Hill- Mad­sen var pen­sio­ne­ret lek­tor fra Ran­ders Stats­sko­le, hvor han i 38 år un­der­vi­ste i hi­sto­rie, re­li­gion og old­tids­kund­skab.

Han var ved sin død næst­for­mand for me­nig­heds­rå­det ved Sct. Mor­tens Kir­ke. Man­ge vil og­så ken­de ham som lo­kal­po­li­ti­ker i Hads­und, hvor han bo­e­de ind­til år 2000.

Den druk­nen­de mand, borg­me­ster Ted Wal­la­ce fra South Ly­on, Mi­chi­gan i USA, råb­te om hjælp, da bøl­ger og ti­de­vand plud­se­lig trak ham hen mod klip­per­ne i nær­he­den af Re­nais­san­ce St. Croix Ca­ram­bo­la Beach Resort.

De for­søg­te beg­ge at klyn­ge sig til ame­ri­ka­ne­rens boo­gie bo­ard, men plud­se­lig gik dan­ske­ren un­der, mens den ame­ri­kan­ske borg­me­ster blev red­det af en kla­trer, der kom til und­sæt­ning fra klip­per­ne.

» De er beg­ge hel­te, « sag­de Ted Wal­la­ce til St. Croix Avis.

ja­si@ amtsa­vi­sen. dk/ to­Ba

» Jeg vil ha­ve, at he­le Dan­mark skal vi­de, hvil­ket vi­dun­der­ligt men­ne­ske min dan­ske red­nings­mand var. Jeg har bedt for ham og hans fa­mi­lie li­ge si­den. Jeg skyl­der ham mit liv, og jeg ken­der ik­ke en­gang hans navn, « sag­de en græ­den­de Tedd Wal­la­ce, da BT tal­te med ham. Til høj­re den om­kom­ne Svend Hill- Mad­sen.

Ar­kiv­fo­tos: Lars Ras­borg og pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.