’ Jeg skyl­der den mand mit liv’

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

HEL­TE­MOD

» Jeg vil ha­ve, at he­le Dan­mark skal vi­de, hvor stor en helt min red­nings­mand er. «

Den 63- åri­ge ame­ri­kan­ske borg­me­ster Tedd Wal­la­ce var dybt tak­nem­me­lig og brød fl ere gan­ge sam­men i gråd, da BT tal­te med ham i går aft es.

Man­dag blev han red­det fra druknedøden af den 70- åri­ge dan­sker, lek­tor Svend Hill- Mad­sen, der var på fe­rie på den ca­ri­bi­ske ø Sct. Croix med sin ko­ne Ase Hil­lMad­sen.

Den dan­ske red­nings­mand druk­ne­de selv un­der for­sø­get på at red­de Wal­la­ce, da ame­ri­ka­ne­ren var dre­vet ud med strøm­men på nog­le hø­je bøl­ger. Til sidst mi­ste­de Hil­lMad­sen gre­bet om Tedd Wal­la­ce. Det lyk­ke­des en yn­gre ame­ri­ka­ner at hi­ve Wal­la­ce det sid­ste styk­ke op på nog­le klip­per li­ge ved si­den af stran­den.

Et stærkt men­ne­ske

» Jeg vil ha­ve, at he­le Dan­mark skal vi­de, hvil­ket vi­dun­der­ligt men­ne­ske min dan­ske red­nings­mand var. Jeg har bedt for ham og hans fa­mi­lie li­ge si­den. Jeg skyl­der ham mit liv, og jeg ken­der ik­ke en­gang hans navn, « sag­de en græ­den­de Tedd Wal­la­ce, da BT tal­te med ham.

» Jeg kram­me­de hans ko­ne li­ge bag­eft er på stran­den. Jeg tror, hun var i chok, men sikken et fan­ta­stisk og stærkt men­ne­ske, som hun stod dér og li­ge hav­de mi­stet sin mand. Hun for­tal­te mig, at de hav­de kys­set hin­an­den for før­ste gang for 50 år si­den. Åh, det er ik­ke til at bæ­re. «

Plud­se­lig gik han un­der

» Jeg var ude på mit ’ boo­gie bo­ard’ ( sur­fb ræt hvor man lig­ger ned), men blev re­vet ud med strøm­men og bøl­ger­ne. Jeg tro­e­de, jeg skul­le dø, men plud­se­lig så jeg en hånd, der greb fat i min. Helt uden tan­ke for sit eget liv hav­de je­res dan­sker in­stink­tivt ka­stet sig i bøl­ger­ne, da han hør­te mit råb om hjælp. Der var ik­ke man­ge ord, men han sag­de, jeg skul­le hol­de fast, så vi kun­ne pad­le ind sam­men. Men plud­se­lig gik han un­der og kom op igen. Men så for­svandt han. Og jeg kun­ne in­tet gø­re. «

» Det var en yn­gre mand, der fi k mig red­det det sid­ste styk­ke op. Thank god, for nog­le men­ne­sker. De er beg­ge hel­te, « sag­de en grå­d­kvalt Tedd Wal­la­ce, der nu vil for­sø­ge at få fat på Svend Hil­lMad­sens eft er­lad­te ko­ne for at tak­ke hen­de igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.