Nå­e­de at for­tæl­le, hvad der var sket

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

DRAB

Hårdt sår­et nå­e­de en 68årig mand at rin­ge ef­ter hjælp hos Born­holms Po­li­ti, ef­ter han tirs­dag mor­gen var ble­vet skudt i et hus i Røn­ne. Sam­ti­dig nå­e­de han at løf­te lidt af slø­ret for det dra­ma, der hav­de ud­spil­let sig i det lil­le byhus.

Han er det ene­ste vid­ne til, hvad der rent fak­tisk ske­te den nat i det rå­hvi­de hus i den smal­le ga­de. Hø­je smæld, der gen­lød i ga­den kort før klok­ken fem, var det, der varsko- ede na­bo­er­ne om, at no­get var galt. Hu­sets be­bo­er, en 61årig kvin­de, var ble­vet dræbt. Skudt af en 55- årig mand, der ef­ter­føl­gen­de skød den 68- åri­ge mand og der­ef­ter vend­te ge­væ­ret mod sig selv.

Det er i hvert fald det, den 68- åri­ge selv nå­e­de at for­kla­re po­li­ti­et, da han des­pe­rat rin­ge­de ef­ter hjælp. Det for­tæl­ler vi­cepo­li­ti­in­spek­tør hos Born­holms Po­li­ti Pe­ter Jør­gen­sen.

» Han nå­e­de at få sagt, at han var ble­vet skudt, at hans kæ­re­ste og­så var ble­vet skudt, og at gerningsmanden hav­de skudt sig selv, « si­ger Pe­ter Jør­gen­sen.

Ud fra de op­lys­nin­ger har po­li­ti­et op­byg­get sin for­mod­ning om, at mo­ti­vet skal fin­des i ja­lou­si.

Den 55- åri­ge mand og den 61- åri­ge kvin­de kend­te hin­an­den, men hav­de ik­ke væ­ret i et for­hold. Det for­modes dog, at den 55- åri­ge var ’ brændt lun’ på hen­de.

Kæm­per for sit liv

Det er ik­ke lyk­ke­des po­li­ti­et at af­hø­re kvin­dens 68- åri­ge kæ­re­ste. Han blev flø­jet til Kø­ben­havn og ind­lagt på Rigs­ho­spi­ta­let, hvor hans til­stand i før­ste om­gang blev be­teg­net som sta­bil. Ons­dag ef­ter­mid­dag blev den dog for­vær­ret.

Den 68- åri­ge mand svæ­ve­de i livs­fa­re, og han blev ons­dag ef­ter­mid­dag ope­re­ret. Tors­dag var hans til­stand ufor­an­dret.

Kri­mi­nal­tek­ni­ke­re fra Kri­mi­nal­tek­nisk Cen­ter un­der Rigs­po­li­ti­et i færd med un­der­sø­gel­ser på ger­nings­ste­det. Ob­duk­tions­re­sul­ta­ter­ne fo­re­lig­ger end­nu ik­ke. Fo­to: Mor­ten Brand­borg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.