Præ­ster skal vie trans­køn­ne­de

BT - - NYHEDER -

BISPENS DOM

Biskop­per tvin­ger fol­kekir­kens præ­ster til at vie trans­køn­ne­de. Det er et brud med en år­hund­re­de lang prak­sis for, at præ­ster skal kun­ne si­ge nej til at vie to af sam­me køn af samvit­tig­heds­grun­de.

Det vur­de­rer præst og kir­ke­ord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti Chri­sti­an Lang­bal­le over for Ra­dio24­syv.

Miséren er op­stå­et, for­di den nye lov om trans­køn­ne­de be­ty­der, at en per­son re­la­tivt en- kelt kan skif­te køn kun juri­disk set, alt­så uden en køns­skif­te­o­pe­ra­tion. Det kræ­ver en an­søg­ning og en re­flek­sions­pe­ri­o­de.

Der­for har Chri­sti­an Lang­bal­le spurgt kir­ke­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­ved ( R), hvor­dan det stem­mer med præ­ster­nes ret til ik­ke at vil­le vie to per­so­ner af sam­me køn. Og den si­tu­a­tion har in­gen i Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et for­ud­set.

Kir­ke­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­ved ( R) har bedt over­ho­ve­det for lan­dets biskop­per, bi­skop Pe­ter Sko­vJakob­sen, om en ud­ta­lel­se, som læg­ger linj­en. Og han fast­slår i et brev til kir­ke­mi­ni­ste­ren og Fol­ke­tin­get, at præ­ster ik­ke kan næg­te at vie trans­køn­ne­de med hen­vis­ning til samvit­tig­he­den. BNB

Præ­ster­nes ret til ik­ke at vil­le vie ho­mo­seksu­el­le gæl­der ik­ke, når der er ta­le om trans­køn­ne­de, ly­der den bi­skop­pe­li­ge af­gø­rel­se fra Pe­ter Skov- Jakob­sen. Ar­kiv­fo­to: Jonas Sko­vb­jerg Fogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.