SÅ­DAN NAR­RER T

Eks­plo­siv stig­ning i tri­ck­ty­ve­ri­er. An­mel­del­ser­ne er me­re end for­doblet på ba­re et år

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

FUP OG FI­DUS

Af­lu­re­de pin­ko­der, fal­ske hjem­me­hjæl­pe­re, tri­ck­ty­ve på par­ke­rings­plad­ser. Der fin­des man­ge må­der, de så­kald­te tri­ck­ty­ve kan nar­re pen­ge og vær­di­er fra dig, og de er sær­de­les pro­fes­sio­nel­le, ly­der det fra Kø­ben­havns Po­li­tis po­li­ti­in­spek­tør Poul Kjeld­sen.

» De er me­get ud­spe­ku­le­re­de. Jeg ple­jer at kal­de tri­ck­ty­ve­ri for det yp­per­ste hånd­værk in­den for ty­ve­ri, « si­ger Poul Kjeld­sen.

Di­stra­he­rer

An­mel­del­ser­ne af tri­ck­ty­ve­ri­er steg sid­ste år til over det dob­bel­te. Rigs­po­li­tiets nøg­le­tal vi­ser, at der i 2014 var an­meldt he­le 3.699 til­fæl­de, mens tal­let i 2013 ’ kun’ lå på 1.749. Me­to­der­ne er man­ge, men Poul Kjeld­sen for­kla­rer dog, at tri­ck­ty­ve ty­pisk er fle­re om at stjæ­le fra en per­son. De vil of­test for­sø­ge at di­stra- he­re, så du ik­ke læg­ger mær­ke til no­get.

» Det kan for ek­sem­pel væ­re at den ene ta­ber nog­le pen­ge, og god som du er, hjæl­per du med at sam­le pen­ge­ne op, mens en af de an­dre snup­per din teg­ne­bog, « si­ger po­li­ti­in­spek­tø­ren, som for­kla­rer at den­ne ty­pe tri­ck­ty­ve og­så kal­des dan­se­ty­ve.

Svæ­re at fan­ge

Tri­ck­ty­ve­ne kan væ­re så snu, at de kan væ­re svæ­re at fan­ge. Po­li­ti­et er in­di­mel­lem hel­di­ge, at et over­våg­nings­ka­me­ra fra en bu­tik, en hæ­veau­to­mat el­ler et lig­nen­de sted har fo­to­gra­fe­ret ty­ve­ne. De bil­le­der bru­ger po­li­ti­et til at ef­ter­ly­se ger­nings­mæn­de­ne og be­de om hjælp til at fan­ge dem.

Det kan væ­re svært at hel­gar­de­re sig mod tri­ck­ty­ve og de man­ge me­to­der, men Kø­ben­havns Po­li­ti rå­der til, at man al­tid be­skyt­ter sin pin­ko­de, ik­ke luk­ker frem­me­de ind og er ek­stra op­mærk­som, hvis fle­re per­so­ner stop­per dig på ga­den og for­sø­ger at di­stra­he­re dig, for ek­sem­pel ved at ta­be no­get for­an dig el­ler spør­ge om vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.