Fra­nar­ret 15.000 kr.

BT - - NYHEDER - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk

HÆ­VE­KORT- TRI­CK­ET

Al­le alarm­lam­per ly­ste, da jeg stod ved pen­geau­to­ma­ten i Frederiksbergcentret for at hæ­ve pen­ge.

Det var tirs­dag, og ran­den af men­ne­sker, der stod i kø el­ler ven­te­de, var ube­ha­ge­lig i det lil­le af­luk­ke, der lig­ger med ud­syn fra fle­re eta­ger.

Så jeg var ek­stra på­pas­se­lig, syn­tes jeg, og dæk­ke­de ko­den med bå­de hånd og min pung. Tro­e­de jeg.

Men min ko­de blev af­lu­ret, og mit hæ­ve­kort ta­get op af jak­ke­lom­men, uden at jeg op­da­ge­de no­get som helst. Før fle­re ti­mer se­ne­re, da jeg skul­le bru­ge mit hæ­ve­kort.

Væk var det – og selv om jeg skynd­te mig at spær­re kor­tet, lyk­ke­des det tri­ck­ty­ve­ne at hæ­ve 15.000 kr. fra min kon­to – vi­ste op­gø­rel­sen i ban­ken næ­ste dag.

Jeg har al­tid syn­tes, det var lidt lat­ter­ligt at bli­ve of­fer for tri­ck­ty­ve, når jeg læ­ste om det i avi­sen.

At det nok gjaldt folk, der selv var lidt for skø­de­s­lø­se med at stå og blaf­re med kort, pen­ge og pin­ko­de ved kas­sen i su­per­mar­ke­det el­ler ved hæ­veau­to­ma­ten. Det gjaldt da ba­re om at væ­re op­mærk­som.

Nå, men vel­kom­men i sta­ti­stik­ken over of­re for tri­ck­ty­ve, må jeg nu ær­ger­ligt kon­sta­te­re.

Jeg hav­de oven i kø­bet nær- kon­takt med de per­so­ner, der ud­før­te tri­ck­et.

For uden for cen­tret mær­ker jeg plud­se­lig, at no­gen ro­der ved min ta­ske, der hæn­ger over skul­de­ren.

Jeg ven­der mig om, og gen­ken­der en lil­le uden­land­sk ud­se­en­de her­re fra kø­en ved hæ­veau­to­ma­ten. Han slår stors­mi­len­de ud med ar­me­ne og si­ger ’ Sor­ry, sor­ry’, som om han ved et uheld var kom­met for tæt på.

Jeg skyn­der mig at tjek­ke, om pung og mo­bil­te­le­fon sta­dig er i ta­sken. Det er de.

To om tri­ck­et

» Puha, det lyk­ke­des ham ik­ke at få fat i no­get, « si­ger jeg til min ve­nin­de, mens den lil­le mand går stors­mi­len­de uden om os med sin ve­nin­de i hån­den.

Det for­står jeg så godt nu. For idet jeg har vendt mig om og ret­tet min op­mærk­som­hed mod ham, har hun fi­sket mit kort op af lommen, uden at jeg op­da­ger det. .

Jeg har an­meldt ty­ve­ri­et til Kø­ben­havns Po­li­ti, gjort ind­si­gel­se i ban­ken, og alt det, man får travlt med i den si­tu­a­tion, men det pi­ner mig vir­ke­lig, at de slap af sted med tri­ck­ty­ve­ri­et, alt imens jeg tro­e­de, at jeg hav­de af­vær­get det.

For en gangs skyld hå­ber jeg, at over­våg­nings­ka­me­ra­er­ne i cen­tret har fan­get ik­ke ba­re ham, men den grup­pe af tri­ck­ty­ve, der er på spil og bru­ger cen­tret som var­mestue til at fin­de let­te of­re – som mig.

Vel­kom­men i sta­ti­stik­ken, Kir­sten! BT- jour­na­list Kir­sten Er­lends­son blev fra­nar­ret 15.000 kr. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.