MAGNUS’ SID­STE TID VAR SVÆR

BT - - NYHEDER - Jesper V. Lar­sen jvl@ bt. dk

IND­SAM­LING

Halvan­den mil­li­on kro­ner blev sam­let ind, for at ot­te­åri­ge Magnus Andersen Eid kun­ne få kræft­be­hand­ling i Spa­ni­en. Men han nå­e­de al­drig at kom­me i gang med be­hand­lin­gen.

Nat­ten til i går dø­de Magnus Andersen Eid af den kræfts­vulst i hjer­nen, han fik kon­sta­te­ret ved ju­le­tid.

Det be­kræf­ter over for bt. dk.

» Vi har haft et tre må­ne­der langt ma­ra­ton, men vi nå­e­de

fa­mi­li­en kun til start­linj­en, for da han en­de­lig skul­le i gang med at kæm­pe, så gik start­fløjten ba­re ik­ke, « for­tæl­ler Va­len­ti­na Crast, der er en ven af fa­mi­li­en.

På gan­ske kort tid kom he­le Dan­mark til at ken­de den lil­le gut med den for­fær­de­li­ge syg­dom, da hans fa­mi­lie etab­le­re­de en ind­sam­ling på Fa­ce­book, som skul­le skaf­fe pen­ge til be­hand­ling i ud­lan­det.

1,5 mio. kr. på re­kord­tid

Magnus fik ved ju­le­tid kon­sta­te­ret kræft i hjer­nen. Uden be­hand­ling over­ho­ve­det gav de dan­ske læ­ger ham kun mel­lem to og 18 må­ne­der at le­ve i, men de kun­ne kun til­by­de ham en livs­for­læn­gen­de be­hand­ling, der lang­somt vil­le øde­læg­ge hans hjer­ne. Der­for ind­led­te fa­mi­li­en en ind­sam­ling i håb om at kun­ne red­de de­res søns liv. På re­kord­tid ind­sam­le­de de om­kring halvan­den mil­li­on kro­ner. Men Magnus nå­e­de al­drig at få be­hand­lin­gen.

Man­dag fløj Magnus med et pri­vat­fly til Ma­la­ga sam­men med sin for­æl­dre og sø­sken­de. Da Magnus an­kom til sy­ge­hu­set i Ma­la­ga, var han me­get syg og ka­ste­de op.

» Hver gang han spi­ste el­ler drak no­get, så blev det ik­ke der­ne­de. Der­for skul­le han ha­ve no­get væ­ske, så han kun­ne nå at bli­ve så kampklar som mu­ligt til den be­hand­ling, som han skul­le mod­ta­ge. Men han kom al­drig i gang med be­hand­lin­gen. Han hav­de el­lers iføl­ge mor og far haft det lidt bed­re og for­må­e­de at spi­se i går uden at ka­ste op. Men hans krop vil­le nok ba­re ik­ke rig­tig me­re, « si­ger Va­len­ti­na Crast .

Kapløb med ti­den

Hun blev rin­get op klok­ken fem i går mor­ges og fik den tri­ste be­sked, at Magnus var af­gå­et ved dø­den. Selv­om for­æl­dre­ne si­den jul har vidst, at de­res søn var al­vor­ligt syg, kom­mer døds­fal­det al­li­ge­vel som et chok for de nær­me­ste, for­tæl­ler Va­len­ti­na Crast.

» Med den ty­pe can­cer, som Magnus hav­de, kan man slet ik­ke nå at få fod­fæ­ste. Den er så ag­gres­siv, at hver dag er til det vær­re. Vi har kæm­pet for at fin­de den mind­ste chan­ce for, at han kun­ne væ­re en af dem, der kun­ne over­le­ve, men det har væ­ret et al­vor­ligt kapløb med ti­den. Jeg tror ik­ke for­æl­dre­ne har nå­et at for­stå, hvor langt hen­ne det var. «

Pen­ge­ne, der er ble­vet ind­sam­let, vil nu bli­ve do­ne­ret til kræft­forsk­ning. For at få lov til at la­ve en ind­sam­ling skal man væ­re til­meldt ind­sam­lingsnæv­net og læg­ge en plan for, hvor­dan pen­ge­ne skal bru­ges. En ko­mité be­stå­en­de af fa­mi­lie og ven­ner skal på et tids­punkt ta­ge stil­ling til, hvem der skal ha­ve de pen­ge, der er til­ba­ge.

Midt i sor­gen er fa­mi­li­en og de nær­me­ste ful­de af tak­nem­me­lig­hed over for al­le de men­ne­sker, der har do­ne­ret pen­ge til be­hand­lin­gen.

» Magnus var al­drig nå­et så langt, hvis det ik­ke var for al­le de men­ne­sker, der har solgt de­res bru­dekjo­ler, la­vet ka­ger og spist pas­ta i fle­re uger, for­di Magnus skul­le ha­ve re­sten af de­res mad­bud­get. Det kan godt væ­re, Magnus er væk, men det er he­le Dan­mark, der sør­ger. Så­dan fø­les det. Så det må man på en el­ler an­den må­de fin­de no­get smukt i, « si­ger Va­len­ti­na Crast.

Fle­re med­lem­mer af fa­mi­li­en er nu rejst ned for at støt­te Magnus’ for­æl­dre i sor­gen.

» Vi har kæm­pet for at fin­de den mind­ste chan­ce for, at han kun­ne væ­re en af dem, der kun­ne over­le­ve, men det har væ­ret et al­vor­ligt kapløb med ti­den, « for­tæl­ler Va­len­ti­na Crast, der er en ven af fa­mi­li­en.

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.