HØ­JE­RE PRIS OG M DSBs PEND­LER- TIL­BUD

37.000 pend­le­re i ho­ved­stads - om­rå­det har mi­stet de­res abon­ne­ments­ser­vi­ce, som og­så be­tød en pæn helårs­ra­bat

BT - - NYHEDER - Ma­ri­an­ne Fa­j­strup faj@ ber­ling­s­ke. dk

KOM­MER TIL KORT

Kaff en er druk­ket el­ler er ble­vet kold, selv om den er i ter­mokrus, som ser ud til at væ­re tog­pend­le­rens fa­ste ud­rust­ning. Der læ­ses avi­ser og bø­ger, so­ci­a­le me­di­er op­da­te­res på mo­bi­len, el­ler der la­des op til da­gen med luk­ke­de øj­ne og mu­sik i ører­ne, hvis man er hel­dig at ha­ve en sid­de­plads.

Her li­ge in­den Kø­ben­havn H er der al­le­re­de tid­ligt på mor­ge­nen trængsel i S- to­get på linje E, Kø­ge Bugt- ba­nen.

Kri­sti­an Jakob­sen er stå­et på to­get i Øl­by kl. 7.18, li­ge- som han ple­jer. Al­tid i det ba­ge­ste af de to tog­sæt, der er på linje E i myl­dre­ti­den. Og helst en sid­de­plads mod kø­re­ret­nin­gen, så den la­ve mor­gen­sol ik­ke blæn­der.

Va­ne­dyr

Tog­pend­le­re er va­ne­dyr, men nu skal 37.000 af dem læ­re nye va­ner – dy­re va­ner. Med ud­gan­gen af ja­nu­ar har tra­fi ksel­ska­ber­ne i ho­ved­stads­om­rå­det af­skaff et den abon­ne­ments­ser­vi­ce, som sør­ge­de for, at man au­to­ma­tisk fi k for­ny­et og gra­tis til­sendt et nyt må­neds­kort: Uafb rudt og året rundt – og­så i fe­ri­er­ne, hvil­ket blev kom­pen­se­ret med en fast­kun­de­ra­bat sva­ren­de til halvan­det må­neds­kort.

» Hvis jeg fort­sat­te med at ha­ve må­neds­kort året rundt, vil­le det ko­ste mig 1.5001.600 kro­ner me­re. Det er man­ge pen­ge, så nu prø­ver jeg at hol­de pau­se i fe­ri­er­ne. Det er et be­svær­ligt pus­le­spil at reg­ne ud, hvil­ke da­ge det kan be­ta­le sig at sprin­ge over, og det lyk­ke­des ik­ke med vin­ter­fe­ri­en, « si­ger Kri­sti­an Jakob­sen, som med små børn og lang dag­lig trans­port ik­ke har me­get tid til overs til lo­gi­stikpro­ble­mer i hver­da­gen.

En glad pend­ler

På en nor­mal dag uden ka­belty­ve­ri og an­dre uheld er S- to­get 43 mi­nut­ter om tu­ren fra Øl­by til Øster­port – end­da med 15 stop un­der­vejs.

» Jeg er varm for­ta­ler for at kø­re med det off ent­li­ge. Det går hur­tigt, det er det grøn­ne valg, og jeg er glad for at kø­re i S- tog, « si­ger Kri­sti­an Jakob­sen, som har pend­let med Kø­ge Bugt- ba­nen i fem år.

For­de­len ved at pend­le langt er, at man kan få en plads i to­get. Øl­by er den an­den­sid­ste – el­ler an­den­før­ste – sta­tion på Kø­ge Bugt- ba­nen, men hvis der li­ge er an­kom­met et lo­kalt­og syd­fra, kan plad­sen væ­re fyldt op.

Det er så­dan no­get, pend­le­re har i bag­ho­ve­det. For en pend­ler er tra­fi kken li­ge­som vej­ret.

Den be­ty­der me­get for hu­mø­ret og på, hvor­dan da­gen for­lø­ber – og selv om man ik­ke kan gø­re no­get ved den, kan man ta­le om den.

Det gør pend­ler­ne i dag i de­res pend­ler­klub­ber, som eft er­hån­den fi ndes på al­le de sto­re pend­ler­stræk­nin­ger – me­re end 20 ale­ne fra og til Kø­ben­havn H.

Pris­stig­ning: 18,6 pct.

» Man­ge af os er jo helt afh æn­gi­ge af den off ent­li­ge tra­fi k og har ik­ke bil el­ler an­dre al­ter­na­ti­ver. Sam­ti­dig med at abon­ne­ments­ser­vi­ce er for­s­vun­det, er sat­ser­ne ble­vet for­hø­jet. For mig som fast pend­ler med et al­le- zo­ner­s­kort er det en pris­stig­ning på 18,6 pro­cent, « si­ger Dan­ny W. Pe­der­sen, som er for­mand for Pend­ler­klub­ben Roskil­deKø­ben­havn H og har brugt abon­ne­ments­ser­vi­ce i 12 år.

Iføl­ge tra­fi ksel­ska­ber­ne bli­ver abon­ne­ments­ser­vi­ce ned­lagt på grund af dår­lig sik­ker­hed i et ’ tek­nisk for­æl­det’ it- sy­stem. Og der fi ndes end­nu ik­ke et Rej­se­kort- al­ter­na­tiv til må­neds­kort for pend­le­re i ho­ved­stads­om­rå­det.

» Den op­rin­de­li­ge Rej­se­kort- løs­ning er, at al­le rej­ser har en pris, og jo me­re man rej­ser, des bil­li­ge­re bli­ver det. Den mo­del bru­ges rundt om i Dan­mark, og i ja­nu­ar er der næ­sten 40.000 kun­der, som har rejst over 30 rej­ser på de­res Rej­se­kort, « op­ly­ser Bjørn Wa­hl­sten, di­rek­tør for Rej­se­kort A/ S.

In­gen mæng­de­ra­bat

I ho­ved­stads­om­rå­det gi­ver tra­fi ksel­ska­ber­ne in­gen mæng­de­ra­bat på Rej­se­kort,

Kri­sti­an Jakob­sen, som dag­ligt ta­ger S- to­get fra Øl­by til Øster­port, må li­ge­som 37.000 an­dre pend­le­re i ho­ved­stads­om­rå­det ind­til vi­de­re af­fin­de sig med, at Rej­se­kor­tet har gjort trans­por­ten dy­re­re. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.