ERE BØVL

BT - - NYHEDER -

og sy­ste­met kan end­nu ik­ke hånd­te­re en fl at- ra­te- løs­ning med ube­græn­set kør­sel in­den for et an­tal zo­ner. Den nød­ven­di­ge op­da­te­ring skul­le ha­ve væ­ret klar ved ud­gan­gen af 2013, si­den ved ud­gan­gen af 2014, hvor abon­ne­ments­ser­vi­ce ud­løb. Men sy­ste­met er sta­dig ik­ke fær­digt. In­gen da­to­er er meldt ud, og pend­ler­ne ved ik­ke, hvor­dan det bli­ver at kø­re med Rej­se­kort.

Chri­sti­an Lin­ne­lyst, salgs­chef ved DSB, op­ly­ser, at ho­ved­sta­dens tra­fi ksel­ska­ber drøft er fem for­skel­li­ge mo­del­ler med Rej­se­kort A/ S.

Man­dag i sid­ste uge fi k pend­ler­re­præ­sen­tan­ter præ­sen­te­ret de mu­li­ge tek­ni­ske løs­nin­ger, her­un­der ’ to- korts- mo­del­len’, der om­fat­ter et ek­stra Rej­se­kort, der gæl­der i et be­stemt an­tal zo­ner, uan­set hvor me­get man rej­ser rundt i dem. Skal man rej­se i an­dre zo­ner, må man bru­ge et an­det Rej­se­kort.

Check ind, check ud ...

En an­den mo­del er en løs­ning med ét Rej­se­kort, som bå­de kan hånd­te­re fl at- ra­te på ud­valg­te zo­ner og til­valg af an­dre zo­ner. En­de­lig er der mu­lig­hed for, som det er til­fæl­det fl ere ste­der i ud­lan­det, at kor­tet selv be­reg­ner den la­ve­ste pris, alt eft er hvor og hvor me­get man har kørt.

Et af de helt af­gø­ren­de spørgs­mål for pend­ler­ne er, om de kan slip­pe for at checke ind og ud, når de kø­rer med to­get. Med et må­neds­kort med abon­ne­ments­ser­vi­ce be­hø­ve­de man kun at tæn­ke på rej­se­hjem­mel, når man klap­pe­de sig på lommen på vej ud ad dø­ren for at tjek­ke, om kor­tet var med.

» Hvis man skal op­tje­ne en ra­bat, kræ­ver det selv­føl­ge­lig check ind og ud, men der er in­tet tek­nisk krav til at checke ind og ud i et fast­pris­om­rå­de. Kon­trol­lø­rer­ne kan godt se, om kor­tet er gyl­digt. Men hvis pend­ler­ne ik­ke check­er ind og ud, får tra­fi ksel­ska­ber­ne ik­ke de in­for­ma­tio­ner, der skal bru­ges til at plan­læg­ge en bed­re kol­lek­tiv tra­fi k, « for­kla­rer Bjørn Wa­hl­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.