STOP MI­GRÆ­NE M

Pro­fes­sor bag dan­ske for­søg be­skri­ver ny me­di­cin som ’ re­vo­lu­tio­ne­ren­de’ Det kan ud­lø­se mi­græ­nen

BT - - SUNDHED - Tor­ben Bag­ge bag­ge@ bt. dk

HOVEDSMERTER

In­gen mi­græ­ne- an­fald over­ho­ve­det. Fri for uli­de­li­ge, pul­se­ren­de smer­ter. Bor­te er de man­ge ti­mer el­ler da­ge nær­mest bun­det til en seng. Fø­lel­sen af at væ­re sat helt uden for al­ting, ja nær­mest in­va­li­de­ret af si­ne hovedsmerter. En drøm? Nej, det kan bli­ve til vir­ke­lig­hed for en me­get stor del af de ca. 500.000 dan­ske­re, der li­ge nu dø­jer med mi­græ­ne.

Me­di­cin, der kan sæt­te en ef­fek­tiv stop­per for mi­græ­ne- an­fald, vil så­le­des bli­ve til­gæn­ge­lig in­den for en over­sku­e­lig frem­tid.

Pa­tient- for­søg med me­di­ci­nen fo­re­går li­ge nu på Rigs­ho­spi­ta­let Glo­strup, og re­sul­ta­tet for­ven­tes præ­sen­te­ret ved en in­ter­na­tio­nal mi­græ­ne- kon­gres i for­å­ret.

» Det teg­ner rig­tig loven­de. Den an­falds- fore­byg­gen­de me­di­cin vil ef­ter alt at døm­me kun­ne re­vo­lu­tio­ne­re be­hand­lin­gen af mi­græ­ne. Et stort an­tal sy­ge vil bli­ve helt be­fri­et for el­ler få me­get min­dre an­fald, « si­ger Mes­soud As­hina, over­læ­ge, pro­fes­sor og mi­græ­ne­for­sker ved Dansk Ho­ved­pi­ne­cen­ter, Rigs­ho­spi­ta­let Glo­strup.

En ef­fek­tiv, fore­byg­gen­de me­di­cin vil ik­ke kun bli­ve op­fat­tet som et ’ mira­kel’ af den en­kel­te sy­ge, men og­så be­ty­de mil­li­ard- be­spa­rel­ser for sam­fun­det. Mi­græ­ne ko­ster ca. 27 mil­li­ar­der eu­ro pr. år i Eu­ro­pa. En op­gø­rel­se fra ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO vi­ser, at ca. 10 pct. på ver­dens­plan er ramt af mi­græ­ne, og fi­re pro­cent af dem har an­fald me­re end 15 da­ge om må­ne­den. Dvs. rig­tig man­ge sy­ge­da­ge vil kun­ne spa­res.

Kan helt und­gå an­fald

» Hvis et stort an­tal pa­tien­ter helt kan und­gå an­fald, vil det op­le­ves som no­get af et mira­kel for de hel­di­ge, for­di syg­dom­men i rig­tig man­ge til­fæl­de har in­va­li­de­ren­de ka­rak­ter. Mi­græ­ne ran­ge­rer som nr. 7 på WHOs li­ste over in­va­li­de­ren­de syg­dom­me, « si­ger pro­fes­soren, der dog end­nu ik­ke har no­get bud på, hvor­når me­di­ci­nen vil væ­re god­kendt og lig­ge klar på apo­te­ker­nes hyl­der.

» Selv om to uden­land­ske stu­di­er har væ­ret po­si­ti­ve, og vo­res re­sul­ta­ter snart pu­bli­ce­res, så går der lidt tid, før pa­tien­ter­ne kan få glæ­de af den. Jeg gæt­ter på, at det sker i lø­bet af de næ­ste tre- fem år, « si­ger Mes­soud As­hina.

Iføl­ge pro­fes­soren har be­hand- lin­gen læn­ge lidt un­der, at man har mang­let høj- ef­fek­tiv, fore­byg­gen­de me­di­cin, der er ’ skræd­der­sy­et’ til mi­græ­ne. Ved aku­t­te an­fald fø­ler rig­tig man­ge sig hjul­pet ved at ta­ge me­di­cin af ty­pen trip­ta­ner. Det om­fat­ter bl. a. det me­get brug­te mid­del su­ma­trip­tan. Det er ef­fek­tiv me­di­cin, men ik­ke ef­fek­tiv nok hos al­le pa­tien­ter.

Fore­byg­gen­de ef­fekt

» Hvis man har hyp­pi­ge an­fald, dvs. me­re end tre an­fald om må­ne­den, har vi og­så et stort be­hov for rig­tig ef­fek­tiv fore­byg­gen­de me­di­cin. Vi bru­ger i den sam­men­hæng bl. a. blod­tryks- og epi­lepsi­me­di­cin, og det har en vis fore­byg­gen­de ef­fekt. Hos ca. 50 pct. kan vi ned­sæt­te styr­ken og va­rig­he­den af et an­fald lidt. Men vi ved ik­ke, hvor­for det vir­ker, og virk­nin­gen er ik­ke til­freds­stil­len­de, over­ord­net set. Så vi har hårdt brug for al­ter­na­ti­ver, « si­ger pro­fes­soren, der har den­ne for­kla­ring på vir­ke­me­ka­nis­men ved den nye ty­pe me­di­cin på vej:

» Den in­de­hol­der et an­ti­stof som mod­vir­ker over­pro­duk­tion af et sær­ligt sig­nal­stof, CGRP, som vi har i krop­pen, og som frem­mer mi­græ­ne- an­fald. Hvis man inji­ce­rer CGRP, som vi for­søgs­vis har gjort her på Glo­strup Ho­spi­tal, op­le­ver 60- 70 pro­cent tegn på be­gyn­den­de an­fald få ti­mer se­ne­re. Pro­duk­tio­nen af CGRP sti­ger så­le­des til­sy­ne­la­den­de i krop­pen un­der mi­græ­ne- an­fald, og det skal an­ti­stof­fet alt­så for­hin­dre, « for­kla­rer pro­fes­soren, der op­ly­ser, at den ful­de fore­byg­gen­de ef­fekt ik­ke må for­ven­tes at vi­se sig hos samt­li­ge mi­græ­ne- ram­te.

In­gen næv­ne­vær­di­ge bi­virk­nin­ger

» Hvis det vi­ser sig, at ba­re 10- 15 pct. helt slip­per for an­fald og 60- 70 pct. op­le­ver be­ty­de­lig re­duk­tion i an­falds­fre­kvens, er det sta­dig en vir­ke­lig re­vo­lu­tion i mi­græ­ne- be­hand­lin­gen, og sam­ti­dig kan vi glæ­de os over, at be­hand­lin­gen ind­til vi­de­re ik­ke har vist sig at ha­ve næv­ne­vær­di­ge bi­virk­nin­ger, « si­ger pro­fes­soren.

I Mi­græ­ni­ker­for­bun­det er hold­nin­gen til den nye me­di­cin po­si­tiv, men dog iblan­det skep­sis hos for­man­den An­ne Bülow:

» Det her teg­ner rig­tig godt, for­ud­sat der ik­ke op­træ­der slem­me bi­virk­nin­ger. Det er en ny og in­ter­es­sant må­de at fore­byg­ge syg­dom­men på. Men jeg er dog lidt be­kym­ret ved, at man skal til læ­gen ret tit for at få me­di­ci­nen. Jeg er ban­ge for, at det bli­ver dyrt bå­de for den en­kel­te og for sam­fun­det. Men det er da godt, hvis man ik­ke skal ta­ge pil­ler dag­ligt, men kan nø­jes med en ind­sprøjt­ning med nog­le ugers mel­lem­rum. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.