GU­I­DE 1 2

BT - - SUNDHED -

Skriv mi­græ­nedag­bog. En dag­bog kan væ­re et godt red­skab til at vi­de, hvor­når du får mi­græ­ne, og hvad der frem­mer symp­to­mer­ne. Du kan må­ske op­da­ge et møn­ster i tin­ge­ne. Få tjek på det, der frem­kal­der an­fald. Test di­ne for­mode­de ’ trig­ge­re’. Har du mi­stan­ke om, at du får mi­græ­ne af cho­ko­la­de, kan du eks­pe­ri­men­te­re med et lil­le styk­ke cho­ko­la­de en dag, to styk­ker en an­den dag, osv. Tag din me­di­cin kor­rekt. Hvis du ven­ter med at ta­ge din me­di­cin, til an­fal­det er ble­vet slemt, ta­ger det læn­ge­re tid, fra du ta­ger din me­di­cin, til virk­nin­gen ind­træf­fer.

Læg vægt på re­gel­mæs­sig­hed. Sørg for at få din nat­te­søvn hver nat. Stå op og gå i seng på sam­me tids­punkt hver dag og lev et ro­ligt liv uden for sto­re ud­s­ving. Spis sundt og va­ri­e­ret og vælg fri­ske, re­ne råva­rer, på den må­de kan du und­gå til­sæt­nings­stof­fer. Sørg for ri­me­lig mo­tion. Gå, kør på cy­kel, løb, el­ler hvad du nu fo­re­træk­ker, og und­gå al­ko­hol og røg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.