DIN MI­GRÆ­NE 5 6

BT - - SUNDHED - Kil­de: Mi­græ­ni­ker- for­bun­det

Tag kun nød­ven­dig me­di­cin. Man kan ret let hav­ne i et me­di­cin- over­for­brug. I nog­le til­fæl­de er det den fore­byg­gen­de me­di­cin, som i for stor do­sis kan gi­ve me­di­c­in­frem­kald­te hovedsmerter. Prøv at væ­re po­si­tiv. Mi­græ­ne er ik­ke frem­men­de for et po­si­tivt livs­syn. Men man kan ar­bej­de på det. Prøv at fin­de glæ­den i det små. Ac­cep­ter, at der er nog­le da­ge el­ler ti­mer, hvor du er ukamp­dyg­tig, og brug dem til at sove el­ler må­ske læ­se lidt. Vær ær­lig om din mi­græ­ne Di­ne nær­me­ste kan sik­kert se på dig, når et an­fald er un­der ud­vik­ling. Vær ær­lig og for­tæl klart, at du har det lidt skidt, el­ler rig­tig skidt, og om du har ta­get

din me­di­cin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.