Sig­tet i sin egen sag

Lars He­de­gaard er ble­vet sig­tet for at ha­ve brudt nav­ne­for­bud­det mod man­den, der er sig­tet for at for­sø­ge at dræ­be is­lam­kri­ti­ke­ren i 2013

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

NAV­NE­FOR­BUD

Tid­li­ge­re for­mand for Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet, hi­sto­ri­ke­ren og de­bat­tø­ren Lars He­de­gaard, blev i går sig­tet af Kø­ben­havns Po­li­ti for at ha­ve brudt nav­ne­for­bud­det på den mand, der er sig­tet for at for­sø­ge at myr­de ham.

Det ske­te ved et sku­dat­ten­tat på Fre­de­riks­berg i april 2013, skri­ver bt. dk

Det be­kræf­ter drabs­chef Jens Møller over for bt. dk.

Den 26- åri­ge mand, der er sig­tet for drabs­for­sø­get, blev i april 2014 an­holdt og fængs­let i Tyr­ki­et, men er si­den un­der mysti­ske om­stæn­dig­he­der ble­vet løsladt af de tyr­ki­ske myn­dig­he­der.

Lars He­de­gaard skri­ver selv på sin Fa­ce­book- pro­fil om sig­tel­sen:

’ Nu skal jeg straf­fes. Her til mor­gen blev jeg rin­get op af drabs­sek­tio­nen i Kø­ben­havns Po­li­ti. Der er ind­ledt straf­fesag mod mig, sag­de de. Jeg spe­ku­le­re­de et øje­blik på, hvem jeg hav­de slå­et ihjel, men kun­ne ik­ke kom­me på no­gen.

Men det var ik­ke mord, det­te dre­je­de sig om, sag­de den ven­li­ge da­me i rø­ret. Der­i­mod står jeg an­kla­get for at ha­ve over­t­rå­dt nav­ne­for­bud­det mod den mand, som 5. fe­bru­ar 2013 prø­ve­de at sky­de ho­ve­d­et af mig. Det har jeg nem­lig gjort i to ar­tik­ler i Dis­patch In­ter­na­tio­nal.

Jeg ved­står na­tur­lig­vis for­fat­ter­ska­bet til ar­tik­ler­ne, men gjor­de op­mærk­som på, at DI er in­dre­gi­stre­ret i Sve­ri­ge, hvor dansk lov vel ik­ke kan gæl­de. Jeg med­del­te og­så de over­be­byr­de­de mor­d­ef­ter­for­ske­re, at nav­net på den fum­mel­fingre­de hel­li­ge kri­ger i snart et år har kun­net læ­ses i tyr­kisk pres­se. Men det hjæl­per ik­ke, sag­de da­men fra Kø­ben­havns Po­li­ti, der i øv­rigt med­del­te, at det er po­li­ti­et, der ef­ter egen til­skyn­del­se har rejst sa­gen mod mig. Jeg for­står ud­mær­ket, at Kø­ben­havns Po­li­ti har brug for en suc­ces. BH er over al­le bjer­ge. Det er jeg ik­ke, så jeg er nem at kom­me ef­ter. Jeg ser frem til rets­sa­gen, hvor jeg for­ment­lig får lov til at si­ge et par ord – med­min­dre det i mel­lem­ti­den er ble­vet for­budt.’

To gan­ge har is­lam­kri­ti­ker Lars He­de­gaard nævnt nav­net på den for­mode­de ger­nings­mand bag drabs­for­søg trods et for­bud. Nu skal han for­sva­re sig i ret­ten.

Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.