Martas sa­lon er guld

Over­væl­den­de be­gej­string for nyt DR- pro­gram om helt al­min­de­li­ge dan­ske­re

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

ÆG­TE RE­A­LI­TY

Det er sjæl­dent, et tv- pro­gram op­le­ver en så over­væl­den­de op­bak­ning som DRs nye repor­ta­ge­se­rie ’ Mar­ta og guldsak­sen’, der hav­de pre­mi­e­re på DR1 ons­dag af­ten.

Må­ske for­di pro­gram­met går helt tæt på gan­ske al­min­de­li­ge dan­ske­re, der er ho­ved­per­so­ner i se­ri­en på de­res eg­ne præ­mis­ser.

I ’ Mar­ta og guldsak­sen’ føl­ger DRs til­ret­te­læg­ge­re Vi­be­ke Hei­deJør­gen­sen og Lis­bet Bar­rett fri­sø­ren Mar­ta i hen­des lil­le lo­ka­le Sa­lon Guldsak­sen, der lig­ger i Guld­bergs­ga­de, Nør­re­bro, Kø­ben­havn.

Her kom­mer kvar­te­rets gam­le nør­re­bro­e­re li­ge så me­get for at snak­ke, hyg­ge og mø­de hin­an­den, som de gør for at bli­ve klip­pet, van­don­du­le­ret og få per­ma­nen­ten fik­set op.

Og Mar­ta, der har haft sa­lo­nen i 31 år, har al­tid plads til me­re end ba­re en slud­der. Hun har et øje på hver fin­ger og et hjer­te af sam­me ka­rat som guldsak­sen. Og hvis en af de fa­ste ik­ke har væ­ret på ga­den i nog­le da­ge, smut­ter hun li­ge for­bi for at hø­re, om alt er i or­den.

Om­sorg og kre­dit

Og køb­man­den Ce­mo og hans as­si­stent Mesut brin­ger va­rer­ne di­rek­te til dø­ren i kvar­te­ret, hvor om­sorg, kre­dit og god ser­vi­ce er en na­tur­lig del af da­gens or­den.

I den gam­le del af Guld­bergs­ga­de pas­ser man på hin­an­den, og net­op dét har få­et se­er­ne til ta­ster­ne med vand i øj­ne­ne:

Si­den før­ste af­snit slut­te­de ons­dag af­ten har hund­re­der af be­gej­stre­de se­e­re væl­tet DRs Fa­ce­book- si­der med po­si­ti­ve til­ken­de­gi­vel­ser:

’ Jeg er VILD med Mar­ta,’ ud­bry­der Vi­be­ke Ernst Et­trup.

’ Al­le­ti­ders hjer­te­var­me ud­sen­del­se,’ skri­ver Jan­nie Ro­senkil­de,

Hjæl­per dem, der har det svært

’ Fan­ta­stisk pro­gram, og hvor var det dej­ligt at se, at man tog sig af hin­an­den. Og STORT tak til Ce­mo og især Mesut for at hjæl­pe dem, som har det svært, og så på tværs af kul­tu­rer­ne. I er jo med til at vi­se, at der og­så fin­des en an­den ver­den end den, der mest bli­ver frem­stil­let i me­di­er­ne, « sy­nes Sig­ne Høy­er Jør­gen­sen.

’ Livs­be­kræf­ten­de tv’, me­ner Jette Munk, mens Hel­le Christensen skri- ver: ’ Det var­mer helt ind i hjer­tet. Vil­le øn­ske, der var fle­re af den slags vi­dun­der­li­ge men­ne­sker.’

DRs Fa­ce­book- si­der op­le­ve­de en ve­ri­ta­bel storm af rø­ren­de re­ak­tio­ner, som og­så har over­ra­sket en af se­ri­ens op­havskvin­der, den pris­be­løn­ne­de do­ku­men­ta­rist Vi­be­ke Hei­de - Jør­gen­sen:

» Jeg har ik­ke op­le­vet no­get, der ba­re min­der om det­te, si­den jeg la­ve­de ud­sen­del­sen om ’ Va­lo­man­den’, der blev sendt i 2001, « si­ger Hei­de- Jør­gen­sen, der den­gang modt­og bå­de den pre­sti­ge­fyld­te TVOscar og den for­nem­me Prix Ita­li­aaward for pro­gram­met om au­ti­sten Martin Gun­nar­sen.

» Det er væl­tet ind med po­si­ti­ve til­ken­de­gi­vel­ser, og man­ge er ble­vet helt rørt. Mar­ta har i den grad fortjent den op­mærk­som­hed, hun har slidt og slæbt i den sa­lon i 31 år, men hun kan ik­ke helt selv for­stå det, « si­ger til­ret­te­læg­ge­ren:

» ’ Hvor­for er jeg så in­ter­es­sant’, spurg­te hun i dag, da jeg var der­ne­de for at se, hvor­dan det he­le går, « for­tæl­ler Vi­be­ke Hei­de- Jør­gen­sen til BT .

» Jeg blev op­mærk­som på Martas sa­lon i en hi­sto­rie i BT sid­ste år om Bjar­ne Ri­is’ mor. Her var der én, der om­tal­te Martas sa­lon, og da Lis­bet ( Bar­rett) og jeg tog de­r­ind, op­le­ve­de vi, hvor­dan Martas sa­lon ik­ke ba­re er et sted, man bli­ver klip­pet, men og­så et væ­re­sted med en so­ci­al funk­tion, hvor men­ne­sker ta­ger sig af hin­an­den, « si­ger Vi­be­ke Hei­deJør­gen­sen.

Næ­ste af­snit af ’ Mar­ta og guldsak­sen’ sen­des på ons­dag den 11. marts klok­ken 21.00 på DR1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.