FÅ STYR PÅ SKAT­TEN

På man­dag kan du log­ge på Skats hjem­mesi­de og kon­trol­le­re din års­op­gø­rel­se for 2014. Se her hvad du skal hu­ske at tjek­ke

BT - - NYHEDER - Lars Erik Sko­v­gaard les@ ber­ling­s­ke. dk

På man­dag 9. marts kan al­le 4,4 mil­li­o­ner dan­ske skat­tey­de­re tjek­ke de­res års­op­gø­rel­se for 2014 på Skats hjem­mesi­de – hvis si­den alt­så ik­ke bry­der sam­men på grund af over­be­last­ning.

Tid­li­ge­re år har det væ­ret nød­ven­digt at ind­ta­ste en del op­lys­nin­ger. Men i år har Skat au­to­ma­tisk på­ført års­op­gø­rel­sen langt fle­re op­lys­nin­ger end før. De er hen­tet au­to­ma­tisk fra forskuds­op­gø­rel­sen. Al­le har dog fort­sat pligt til at kon­trol­le­re al­le tal og op­ly­se, hvis der er æn­drin­ger el­ler til­fø­jel­ser.

Hvis års­op­gø­rel­sen kom­mer med det no­get tri­ste svar, at en re­stskat ven­ter for­u­de, er det bedst at få den be­talt hur­tigst mu­ligt. Så slip­per man nem­lig for at be­ta­le tårn­hø­je ren­ter af re­stskat­ten i dis­se ti­der, hvor ren­ten er helt i bund.

Skat skal ha­ve ren­ter af re­st­gæl­den fra før­ste dag, og ren­ten hed­der 2,9 pro­cent om året fra 1. ja­nu­ar 2015 til be­ta­lings­da­to­en, hvis der be­ta­les se­ne­st 1. juli 2015.

Be­ta­les der se­ne­re end 1. juli 2015, er der ta­le om et fast til­læg på 4,9 pro­cent om året, som og­så be­reg­nes fra dag til dag.

Husk hånd­vær­ker­fradra­get

Selv om det me­ste ef­ter­hån­den op­ly­ses au­to­ma­tisk, pe­ger part­ner Per Ør­toft Jensen fra re­visor­fir­ma­et Ernst & Yo­ung på et par ste­der på års- op­gø­rel­sen, som sta­dig kræ­ver sær­lig op­mærk­som­hed.

Det gæl­der hånd­vær­ker­fradra­get, som er på op til 15.000 kro­ner per per­son. Det skal man selv fø­re på års­op­gø­rel­sen.

» Be­for­drings­fradrag over­fø­res og­så i år au­to­ma­tisk fra forskuds­op­gø­rel­sen. Men man bør sta­dig tjek­ke og op­da­te­re op­lys­nin­ger­ne, da det helt præ­ci­se an­tal ar­bejds­da­ge kan ha­ve væ­ret svært at for­ud­si­ge 100 pro­cent, da man la­ve­de forskuds­op­gø- rel­se, « si­ger Per Ør­toft Jensen.

Op­mærk­som­hed skal der og­så væ­re på det så­kald­te rej­se­fradrag, som er re­le­vant for al­le, der har væ­ret på rej­se i mindst 24 ti­mer med over­nat­ning.

Det ud­lø­ser et fradrag på 116 kro­ner per døgn, selv hvis man har få­et al kost og lo­gi be­talt. Fradra­get er hø­je­re, hvis man ik­ke har få­et kost og lo­gi be­talt af ar­bejds­gi­ve­ren. Det mak­si­ma­le fradrag for he­le året er dog på 25.500 kro­ner.

Og­så bi­drag til en tid­li­ge­re æg­te­fæl­le og bør­ne­bi­drag skal på års­op­gø­rel­sen, og det sam­me gæl­der tab på til­go­de­ha­ven­der ef­ter 27. ja­nu­ar 2010 i for­bin­del­se med fly­sel­ska­bers el­ler rej­se­bu­reau­ers kon­kurs. Her kan ta­bet træk­kes fra, hvis det over­sti­ger en bund­græn­se på 2.000 kro­ner. Det gæl­der og­så om at tjek­ke, at der ik­ke er ind­be­talt me­re end 50.900 kro­ner på en ra­te­pen­sion i 2014. Over­sky­den­de be­løb kan over­fø­res til en liv­ren­te.

Fra på man­dag el­ler må­ske al­le­re­de i den kom­men­de we­e­kend bli­ver det på Skats hjem­mesi­de mu­ligt at få svar på, om man skal ha­ve pen­ge til­ba­ge i skat, el­ler om der ven­ter en re­stskat. Mo­del­fo­to: Bri­an

Berg­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.