Kniv­mand an­greb USA- am­bas­sa­dør

Syd­kore­ansk na­tio­na­list skar den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­dør i an­sig­tet

BT - - NYHEDER - Jo­han­ne Haa­gerup Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

OVER­FALD

Den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­dør i Syd­korea, Mark Lip­pert, blev tid­ligt i går mor­ges skå­ret i an­sig­tet af en syd­kore­ansk na­tio­na­list.

Han var på vej til et mø­de i ho­ved­sta­den Seoul. Syd­kore­an­ske me­di­er har vist bil­le­der, hvor am­bas­sa­dø­ren blø­der kraft igt fra an­sig­tet, men sta­dig er på be­ne­ne.

Be­væb­net med frugt­k­niv

Han blev straks frag­tet til et nær­lig­gen­de ho­spi­tal, og ska­der­ne er ik­ke livs­far­li­ge, skri­ver Reu­ters.

Gerningsmanden var be­væb­net med en lil­le frugt­k­niv, for­tæl­ler kil­der og po­li­ti til Reu­ters, og han blev an­holdt på ste­det. Po­li­ti­et har iden­ti­fi ce­ret at­ten­tat­man­den som en 55- årig na­tio­na­list og po­li­ti­ske ek­stre­mist.

» Man­den kom ind iført en tra­di- tio­nel kore­ansk brun og hud­far­vet dragt. Han råb­te et el­ler an­det, gik hen til am­bas­sa­dø­ren og skar ham i an­sig­tet, « for­tæl­ler øjen­vid­net Mi­cha­el Lam­m­brau til Reu­ters.

Kræ­ve­de gen­for­e­ning

Lam­m­brau op­ly­ser, at over­falds­man­den råb­te, at Nord- og Syd­korea skal genforenes, li­ge før han gik til an­greb på am­bas­sa­dø­ren.

Mø­det, Mark Lip­pert var på vej til at del­ta­ge i, skul­le blandt an­det hand­le om kore­ansk gen­for­e­ning.

Sam­me ger­nings­mand for­søg­te et at­ten­tat på den ja­pan­ske am­bas­sa­dør i 2010, skri­ver Reu­ters.

Gerningsmanden blev straks over­man­det og an­holdt. Po­li­ti­et har iden­ti­fi­ce­ret ham som en 55- årig ek­strem na­tio­na­list, der tid­li­ge­re har for­søgt et at­ten­tat mod den ja­pan­ske am­bas­sa­dør i Syd­korea.

Fo­to: Reu­ters og AFP

Hil­lary Cl­in­ton an­vend­te en pri­vat e- mailadres­se, da hun var uden­rigs­mi­ni­ster, og det er et brud på reg­ler­ne. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.