Hil­lary Cl­in­ton stæv­net

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PO­LI­TISK STORMVEJR

Det går ik­ke som smurt for USAs tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Hil­lary Cl­in­ton, der er kom­met i po­li­tisk stormvejr og er ble­vet stæv­net af et ud­valg i den ame­ri­kan­ske kon­gres.

Stæv­nin­gen sker, for­di Hil­lary Cl­in­ton an­gi­ve­ligt an­vend­te en per­son­lig e- mailadres­se i ste­det for en of­fi ci­el i sin tid som uden­rigs­mi­ni­ster fra 2009 til 2013, skri­ver avi­sen The New York Ti­mes.

Sa­gen rul­le­de i me­di­er­ne, da The New York Ti­mes i en ar­ti­kel man­dag sat­te fo­kus på en e- mail, som var sendt til og fra Cl­in­tons pri­va­te e- mailadres­se i for­bin­del­se med et an­greb på den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de i Li­by­en i 2012.

Den tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster er gå­et i off en­si­ven:

’ Jeg vil ha­ve, at off ent­lig­he­den skal se mi­ne e- mail. Jeg har bedt uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et om at off ent­lig­gø­re dem. De har sagt, at de vil se dem igen­nem med hen­blik på off ent­lig­gø­rel­se hur­tigst mu­ligt,’ skrev Cl­in­ton ons­dag mor­gen dansk tid på det so­ci­a­le me­die Twit­ter.

Har over­dra­get 55.000 e- mail

I alt har Cl­in­ton over­dra­get 55.000 e- mail til uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et – al­le skre­vet fra en pri­vat e- mailadres­se gen­nem Cl­in­tons pe­ri­o­de som uden­rigs­mi­ni­ster. Iføl­ge CNN kri­ti­se­res Cl­in­ton nu for at bry­de med reg­ler­ne for gen­nem­sig­tig­hed i of­fent­li­ge em­be­der, og sa­gen kom­mer på et tids­punkt, hvor Cl­in­ton el­lers an­ses som De­mo­kra­ter­nes ube­strid­te front­lø­ber til det kom­men­de præ­si­dentvalg i 2016, selv­om hun end­nu ik­ke selv har an­non­ce­ret en kampag­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.